Zasady naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  2. zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
  3. uchwały Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się w szkołach podstawowych w: Mniszowie, Sierosławicach i w Nowym Brzesku.

Do klas I szkoły podstawowej przyjmowane są:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców jeżeli dziecko mieszka w innym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka (kandydata), które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (podstawa prawna art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym wg. poniższych zasad:

  1. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół składając       wniosek do pobrania tutaj                załączniki do wniosku do pobrania tutaj
  2. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
  3. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską –            uchwała do pobrania tutaj

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2019/20120

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(przyjęty Zarządzeniem nr 12/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 22 stycznia 2019r.)

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2019r.

29 marca 2019r.

do godz. 15.00

29 kwietnia 2019r.

7 maja 2019r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły  podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia 2019r.

3 kwietnia 2019r.

8 maja 2019r.

9 maja 2019r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00

10 maja 2019r.

do godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

do 15.00

13 maja 2019r.

16 maja 2019r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych .

12 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00

17 maja 2019r.

 

 

Zarządzenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji udzielają Dyrektorzy Szkół, którzy w swoich placówkach udostępniają druki zgłoszenia i wniosku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula rekrutacja Mniszów.docx

Klauzula rekrutacja N.Brzesko.docx

Klauzula rekrutacja Sierosławice.docx