Zasady naboru do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę  Nowe Brzesko na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

  1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn, zm,),
  2. zarządzeniu Nr 6/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko,
  3. Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców/opiekunów, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych lub zmienić swojemu dziecku dotychczasową placówkę przedszkolną- w związku z tym należy złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/ opiekunów o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

 Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 22.02.2018r. do dnia 28.02.2018r. Brak złożonej deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją.

Deklaracja o kontynuacji do pobrania tutaj

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola do pobrania tutaj

Załączniki do wniosku dot. spełnionych kryteriów  (jeśli dotyczy):

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc

oświadczenie o wielodzietności.doc

OŚWIADCZENIE o zamieszkaniu.doc

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat (rok urodzenia: 2013, 2014 i 2015). W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz wskaże rodzicom/opiekunom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu w Nowym Brzesku, oraz w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Mniszów, Sierosławice i Nowe Brzesko (budynek Szkoły Podstawowej).

 

Wnioski można pobrać w w/w placówkach.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy składać bezpośrednio do wybranej placówki.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Brzesko (podstawa prawna: art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Brzesko, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami pod uwagę brane są kryteria określone w  Uchwale nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

(podstawa prawna: art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Uchwała do pobrania tutaj

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wśród kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko, nadal dysponuje się wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 29 stycznia 2018r.

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2018r.

 

23 marca 2018r.

do godz. 15.00

7 maja 2018r.

 

18 maja 2018r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 marca 2018r.

27 marca 2018r.

21 maja 2018r.

 

22 maja 2018r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 marca 2018r.

do godz. 15.00

23 maja 2018r.

do godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4 kwietnia 2018r.

 

13 kwietnia 2018r.

do 15.00

24 maja 2018r.

 

29 maja 2018r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

30 maja 2018r.

do godz. 15.00

Zarządzenie Burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pozostałych informacji dot. postępowania rekrutacyjnego i organizacji placówki przedszkolnej udzielają dyrektorzy szkół.