Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice

Planowana inwestycja przewiduje przebudowę rowu odprowadzającego wody opadowe od przepustu pod drogą krajową nr 79 bezpośrednio do rzeki Wisła. W chwili obecnej trwają procedury administracyjne zmierzające do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę.