Gminny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2016-2023 Niniejszy dokument stanowi kompleksową strategię niwelowania deficytów społecznych, a także deficytów gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i technicznych w obszarze rewitalizacji Gminy Nowe Brzesko. Proces jego opracowywania prowadzony był w zgodzie z zasadami określonymi w Ustawie z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Ustawa) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, przyjętymi w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a zmienionymi dn. 2 sierpnia 2016 roku decyzją Ministra Rozwoju.