Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w pobranych w dniu 07.05.2018 r. przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach próbkach wody z wodociągu gminnego stwierdzona została ponadnormatywna zawartość jonu amonowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach w wydanej decyzji nr 11/2018 z dnia 09.05.2018 r. stwierdził warunkową przydatność do spożycia wody pochodzącej z wodociągu gminnego i nakazał podjęcie działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach zaznaczył jednocześnie, że „stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów”.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko podjął działania naprawcze zmierzające do obniżenia wartości przekroczonego parametru fizykochemicznego w dostarczanej wodzie, polegające w pierwszej kolejności na:

- czasowym zwiększeniu stężenia podawanego preparatu do dezynfekcji wody uzdatnionej w celu wyeliminowania ewentualnej możliwości rozwoju szkodliwych bakterii beztlenowych, wynikającej z obniżenia zawartości tlenu w wodzie poprzez nadmierną ilość jonów amonowych,

- zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów w stosunku do wyznaczonego cyklu w celu poprawienia procesu nitryfikacji,

- płukaniu kolumn napowietrzających w celu poprawy natlenienia wody.

Ponadto zlecone zostały badania wody surowej na poszczególnych studniach głębinowych w celu ustalenia miejsca ewentualnego przedostawania się substancji powodujących zwiększone stężenie jonów amonowych w wodzie.

Podjęte działania naprawcze powinny w najbliższym czasie przynieść oczekiwane efekty.

******************************************************************************************************

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.

*******************************************************************************************************

W związku z powtarzającym się problemem blokowania pomp ściekowych w przepompowni ścieków przy ul. Św. Huberta przez odpady stałe - głównie chusteczki flizelinowe, podpaski i patyczki do czyszczenia uszu, wrzucane do kanalizacji przez mieszkańców ul. Św. Huberta, apelujemy o zaprzestanie pozbywania się tego typu odpadów poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Efektem takiego działania jest w konsekwencji uszkodzenie pomp i układów elektrycznych oraz wstrzymanie pracy przepompowni powodujące piętrzenie ścieków w kanałach. Konieczność częstego czyszczenia przepompowni i wywożenia ścieków wozem asenizacyjnym oraz remonty pomp generują znaczne koszty znajdujące później odzwierciedlenie w taryfach cenowych.