Aktualizacja: 2020-11-27 

DECYZJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE BRZESKO

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Proszowicach

 

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko dotyczących jakości wody wodociągów gminnych informujemy, że woda pobrana do badań w dniu 20.11.2020 r. w punkcie na sieci wodociągowej spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).
 
Badanie jakości wody przeprowadziło laboratorium akredytowane.
 
Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki badań jakości wody na bieżąco zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w zakładce „Wodociąg”.
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na wykazane przekroczenie parametru mikrobiologicznego w próbce pobranej do analizy w dniu 17.11.2020 w Szkole Podstawowej w Sierosławicach (komunikat w załączniku na dole strony).
 
Woda przed spożyciem wymaga przegotowania.
 
Informacja o podjętych działaniach naprawczych została przedstawiona Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach (załącznik na dole strony).
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) „dopuszcza się pojedyncze bakterie  <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki”.
 
W badanej próbce pobranej w dniu 17.11.2020 r. w Szkole Podstawowej w Sierosławicach wykryte zostały 3 NPL/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii Escherichia coli i enterokoków.
 
Po przeprowadzeniu działań naprawczych i ponownej analizie próbki wody z gminnej sieci wodociągowej pobranej w dniu 20.11.2020 r. nie stwierdzono występowania potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów.
 

 
Ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemiczego zachęcamy do samodzielnego podawania odczytu wskazań wodomierzy:
  • telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)
  • na adres poczty elektronicznej: wodociag@nowe-brzesko.pl 

Faktury rozliczające będą przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wrzucane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników.
 

 
Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
 
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku. Szczegóły w zakładce "Taryfy cenowe".
 

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.