KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE BRZESKO Z DNIA 13.06.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Nowe Brzesko, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu wykonano powtórne badania laboratoryjne. Próbki wody pobrane ze stałych  punktów poboru wodociągu publicznego Nowe Brzesko nie wykazały przekroczeń fizykochemicznych wody.

W pobranych w dniu 07.05.2018 r. próbkach wody ze stałych punktów poboru wody z wodociągu publicznego Nowe Brzesko stwierdzono ponadnormatywną zawartość jonu amonu. Podjęte działania naprawcze przyniosły oczekiwane efekty w postaci obniżenia zawartości jonu amonu w badanych próbkach wody. Tym samym woda w wodociągu publicznym Nowe Brzesko spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294) w zakresie wszystkich badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

*******************************************************************************************************

Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku.

Szczegóły w zakładce "Taryfy cenowe".

******************************************************************************************************

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.

*******************************************************************************************************

W związku z powtarzającym się problemem blokowania pomp ściekowych w przepompowni ścieków przy ul. Św. Huberta przez odpady stałe - głównie chusteczki flizelinowe, podpaski i patyczki do czyszczenia uszu, wrzucane do kanalizacji przez mieszkańców ul. Św. Huberta, apelujemy o zaprzestanie pozbywania się tego typu odpadów poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Efektem takiego działania jest w konsekwencji uszkodzenie pomp i układów elektrycznych oraz wstrzymanie pracy przepompowni powodujące piętrzenie ścieków w kanałach. Konieczność częstego czyszczenia przepompowni i wywożenia ścieków wozem asenizacyjnym oraz remonty pomp generują znaczne koszty znajdujące później odzwierciedlenie w taryfach cenowych.