Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXVI/152/2017 z dnia 16 maja 2017 roku zatwierdzone zostały nowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko na terenie Gminy Nowe Brzesko, na okres od 30 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca 2017 roku (szczegóły w zakładce Taryfy cenowe).

Znaczący wzrost cen w nowych taryfach wynika głównie z nowelizacji przepisów podatkowych. Dotychczasowa możliwość odliczenia 100% podatku VAT związanego z działalnością w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków po zmianie przepisów zmniejszła się do zaledwie kilkunastu procent. Oznacza to wzrost kosztów o ok. 85 tysięcy złotych w okresie obowiązywania nowych taryf. 
 

*******************************************************************************************************

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.

*******************************************************************************************************