Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko:


Lp.

Nazwa Przedsiębiorcy

Adres

Telefon

 

KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak SPÓŁKA JAWNA

ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 3862389

2.

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

Ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

41 386 20 60

3.

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lea 10

41-800 Zabrze

32 376 34 50

4.

CONTEKO SP Z O.O.

ul. Woleńska 15

33-130 Radłów

14 678 30 28

5.

MIKI RECYKLING Sp. z o.o.

Ul. Nad Drwiną 33

30-841 Kraków

12 267 57 98

6.

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

Ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

12 653 88 55

7.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Ul. Barska 12

30-307 Kraków

12 34 00 405

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowo 94A

26-008 Górno

600 538 723

9.

EKOMBUD Skowronek, Gazda Spółka Jawna

Ul. Partyzantów 21

32-700 Bochnia

14 6122478

10.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI, Mieczysław Jakubowski

Ul. Nad Drwiną 33

30-841 Kraków

784 954 617

11.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.

Ul. Orężna 11, 33-100 Tarnów

-

12.

P.H.U. Eco Tech Karol Wiśniewski

Ul. T. Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica

605-877-106

13.

P.U.K ,,TAMAX” Szczepan Cieślak

Os. Sady 20/2, 28-340 Sędzichów

-

Zgodnie z zapisami art. 3 pkt.9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z zm) Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko przekazuje mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe Brzesko następujące informacje:

1. Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest regionalna instalacja należąca do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Van Gansewinkel Sp. zoo, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

2. W roku 2012 Gmina Nowe Brzesko osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

-  odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 3,85%,

- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2205 roku, Nr 180, poz. 1495, z pózn. zm) odbiera firma EKOM Maciejczyk Sp. J, ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce w wyznaczonych przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko terminach poprzez wystawienie zużytego sprzętu przed posesję.


Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Telefon

1.

„ARKO-POLO” Arkadiusz Gąsłowski

Bejsce 24

28-512 Bejsce

41 351 10 62

2.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz Kucharski

Zofipole 141

32-126 Igołomia

12 287 36 81

512 484 987

3.

„Usługi Asenizacyjne” Marian Idęć

Ul. Pod Gajem 14

31-988 Kraków

602 236 113

4.

„Fekal” Teresa Kopeć

Górka Stogniowska 43

32-100 Proszowice

12 386 13 48

5.

„STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe, Rafał Pieniążek

Wawrzeńczyce 445

32-125 Wawrzeńczyce

608 840 130

6.

Alekspol Aleksander Luty

Zofipole 53

32-125 Wawrzeńczyce

512 118 172

7.

Usługi Wod-Kan-C.O. Koparko-Spych. i Asenizacyjne Józef Hepko

Baranówka 134

32-010 Kocmyrzów

663 600 134

8.

Firma Usługowa “ASENIZACJA” Leszek Szafrański

Czuszów 64A

32-112 Klimontów

12 385 20 42

9.

Firma Handlowo- Usługowa ADMET

Mniszów 6

32-120 Nowe Brzesko

12 385 20 42

10.

KOMBUD L.Nowak, J. Ząbek, H.Nowak s.j.

Ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 386 23 89

12.

Usługi Asenizacyjne Michał Mierniczek

Złotniki 2

32-125 Wawrzeńczyce

694 853 969

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

UCHWAŁA NR XXV/169/2012

RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku, Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§ 1

1.    Określa się górną stawkę opłat za usługę odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości300 złotych za 1 m3.

2.    Określa się górną stawkę opłat za usługę odbierania segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości 200 złotych za 1 m3.

§ 2

Traci moc § 2 pkt 1, 2 i 4 Uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Gminy Nowe Brzesko w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się stałych odpadów komunalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 4

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy oraz BIP.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.