Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko:

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

REMONDIS Kraków Sp.zoo

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

12 653-88-55

2.

,,EKOM” MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

41 386-20-60

41 315-40-03

3.

FCC Polska Sp. z o. o

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

32 376-34-50

4.

CONTEKO SP. Z O.O

ul. Woleńska 15

33-130 Radłów

14 678-30-28

5.

MIKI Recykling Sp. z o.o

ul. Nad Drwinią 33

30-841 Kraków

12 267-57-98

6.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Barska 12

30-307 Kraków

12 646 23-53

7.

KOMBUD

L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna

ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 386-23-89

8.

SINOMA Krzysztof Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

12 640-80-15

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowo 94A

26-008 Górno

41 302-37-74

10.

TRANS-BUD Marcin Grzyb

ul. Kołłataja 12/19

25-715 Kielce

797-652-253

11.

EKOMBUD Skowronek, Gazda Spółka Jawna

ul. Partyzantów 21

32-700 Bochnia

14 612-24-78

 


Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko:

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

KOMBUD

L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna

ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 386-23-89

2.

F.H.U ,,ARKO-POLO” Arkadiusz Gąsłowski

Bejsce 24

28-512 Bejsce

41 351-10-62

3.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz Kucharski

Zofipole 141

32-126 Igołomia

12 287-36-81

512-484-987

4.

Firma ,,FEKAL” Teresa Kopeć

Górka Stogniowska 43

32-100 Proszowice

12 386-13-48

5.

Firma ,,STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe

Rafał Pieniążek

Wawrzeńczyce 445

32-125 Wawrzeńczyce

608-840-130

6.

Firma Usługi Asenizacyjne Marian Idęć

ul. Pod Gajem 14

31-988 Kraków

602-236-113

7.

Firma Usługi Wod-Kan-C.O Koparko-Spych.

 I Asenizacyjne Józef Hepko

Baranówka 134

 32-010 Kocmyrzów

663-600-134

8.

Alekspol Luty Aleksander

Zofipole 53

32-125 Wawrzeńczyce

512-118-172

9.

Firma usługowa ,,ASENIZACJA”

Leszek Szafrański

Czuszów 64A

32-112 Klimontów

12 385-20-42

10.

,,ADMET” – Firma Handlowo – Usługowa

Adam i Teresa Czekaj

Mniszów 6

32-120 N owe Brzesko

12 385-20-42

 

  

Zgodnie z zapisami art. 3 pkt.9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z zm) Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko przekazuje mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe Brzesko następujące informacje:

1. Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest regionalna instalacja należąca do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Van Gansewinkel Sp. zoo, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

2. W roku 2012 Gmina Nowe Brzesko osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

-  odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 3,85%,

- innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2205 roku, Nr 180, poz. 1495, z pózn. zm) odbiera firma EKOM Maciejczyk Sp. J, ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce w wyznaczonych przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko terminach poprzez wystawienie zużytego sprzętu przed posesję.

 

 Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

 

 

 

UCHWAŁA NR XXV/169/2012

RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko

z dnia 9 listopada 2012 r.

 

w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku, Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala co następuje:

 

§ 1

1.    Określa się górną stawkę opłat za usługę odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości300 złotych za 1 m3.

 

2.    Określa się górną stawkę opłat za usługę odbierania segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy w wysokości 200 złotych za 1 m3.

§ 2

Traci moc § 2 pkt 1, 2 i 4 Uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Gminy Nowe Brzesko w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się stałych odpadów komunalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 

§ 4

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy oraz BIP.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.