Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, iż z dniem 1 lipca 2013 rok powstaje obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i utylizację śmieci).

Opłatę wnosi się bez wezwania w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko,  na indywidualne konto przydzielone każdemu płatnikowi. 

Właściciel konta bankowego nie ponosi żadnych opłat z tytułu jego prowadzenia.


 UCHWAŁA Nr XXVI/182/2013

RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie: wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 t.j) Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§ 1

1.      Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów zmieszanych w wysokości 8,00 złotych (słownie: osiem złotych) za jeden miesiąc.

2.      Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dla odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 5,00 złotych (słownie: pięć złotych) za jeden miesiąc.

§ 2

Opłata o której mowa w § 1 dotyczy właścicieli nieruchomości, których gmina obligatoryjnie objęła systemem odbierania odpadów komunalnych, czyli:

1.      Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2.      Właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy a w części niezamieszkałej powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej tam działalności, przy czym:

a) opłaty te dotyczą tylko części zamieszkałej.

b) dla pozostałej części, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, udokumentowanego w formie indywidualnie zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 

§ 4

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy oraz BIP.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.