Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, informuje, iż Rada Miejska Nowe Brzesko w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r:
10,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując stawkę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy ucpg.


Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, iż z dniem 1 lipca 2013 rok powstaje obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i utylizację śmieci). Opłatę wnosi się bez wezwania w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko,  na indywidualne konto przydzielone każdemu płatnikowi. Właściciel konta bankowego nie ponosi żadnych opłat z tytułu jego prowadzenia.