Terminy składania deklaracji

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na formularzu określonym przez Radę Miejską Nowe Brzesko w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny (wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 6m ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym złożenie nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca- wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem ePUAP) – na warunkach wskazanych w uchwale w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez  właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W myśl art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej.

Stawka opłaty

Na terenie Gminy Nowe Brzesko wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki, która od 1 stycznia 2020 r. wynosi 22 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wówczas zapłaci opłatę podwyższoną - stawka opłaty podwyższonej wynosi 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie z części opłaty- kompostowanie bioodpadów

Stosownie do treści art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Nowym Brzesku wprowadziła od 1 stycznia 2020r. zwolnienie z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ustalono w wysokości 2,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.ARCHIWALNE

Zmiany uchwał 


Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

- uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,

- uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,

- uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, KBS Oddział Nowe Brzesko ,

uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywnytermin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy od dnia 2 kwietnia 2013 roku,

- uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów  komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.