Przyłączanie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej następuje według ustalonych zasad określonych w trybie postępowania. W sytuacjach niejasnych bądź skomplikowanych należy się kontaktować z Referatem Wodociągów i Kanalizacji.