Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Urząd Gminy i Miasta na podstawie określonych w obowiązujących taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego - podlicznika zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Odczyty wodomierzy przez Inkasenta i rozliczenia za pobraną wodę oraz odprowadzane ścieki na podstawie wystawianych faktur VAT wykonywane są w dwu- lub trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych (zgodnie z zawartym w umowie zapisem o okresie rozliczeniowym).

 

Rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki można również dokonać w dowolnym terminie podając aktualny stan wodomierza:

✓      osobiście w siedzibie Referatu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wesoła 40, Nowe Brzesko,

✓      telefonicznie pod numerem: 12 385 20 06 – faktura przesyłana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazany przez Odbiorcę adres,

✓      wysyłając informację na adres e-mail: wodociaginb@iap.pl - faktura przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail.

 

Wpłat należności wynikających z wystawionych faktur można dokonywać:

✓      w kasie nowobrzeskiego oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego (ul. Nowy Rynek 15, 32-120 Nowe Brzesko) - bez prowizji bankowej,

✓      w każdym innym banku lub placówce Poczty Polskiej na podstawie odcinków do zapłaty dołączonych do faktur,

✓      przelewem elektronicznym lub poleceniem przelewu na nr rachunku bankowego: 14 8591 0007 0260 0450 0286 0189.