Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Netto

Brutto (VAT 8%)

Netto

Brutto (VAT 8%)

Netto

Brutto (VAT 8%)

Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,93

4,24

3,91

4,22

3,90

4,21

Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

6,41

6,92

6,50

7,02

6,54

7,06

Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,93

4,24

3,91

4,22

3,90

4,21

Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

4,67

5,04

4,74

5,12

4,91

5,30

Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,93

4,24

3,91

4,22

3,90

4,21

Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

3,25

3,51

3,65

3,94

3,98

4,30

Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę do celów produkcyjnych.

Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody

3,93

4,24

3,91

4,22

3,90

4,21

Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

35,45

38,29

35,36

38,19

44,75

48,33

 

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Netto

Brutto (VAT 8%)

Netto

Brutto (VAT 8%)

Netto

Brutto (VAT 8%)

Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,30

5,72

5,26

5,68

5,25

5,67

opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

5,04

5,44

5,07

5,48

5,11

5,52

Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,30

5,72

5,26

5,68

5,25

5,67

opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

2,64

2,85

2,61

2,82

2,61

2,82

Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,30

5,72

5,26

5,68

5,25

5,67

opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

2,44

2,64

2,68

2,89

3,16

3,41

Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków przemysłowych.

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,60

6,05

5,55

5,99

5,54

5,98

opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c

5,65

6,10

4,99

5,39

5,74

6,20