Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko nr XXVI/152/2017 z dnia 16 maja 2017 roku zatwierdzone zostały taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko na terenie Gminy Nowe Brzesko, na okres od 30 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Wysokość cen i stawek opłat taryfowych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Taryfowa grupa odbiorców usług z wyszczególnieniem

Rodzaj ceny i stawki

Wartość

zł netto

Wartość

zł brutto (VAT 8%)

Jednostka miary

Grupa taryfowa 1

 

Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, obiekty handlowo-usługowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody pitnej1)

3,82

4,13

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza wodociągowego2)

7,26

7,84

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza wodociągowego dla odbiorców ryczałtowych i z odczytem samodzielnym3)

5,17

5,58

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych4)

2,09

2,26

zł/m-c/lokal

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych5)

63,08

68,13

zł/usł. odbioru

Grupa taryfowa 2

 

Zakłady produkcyjne

Cena za 1 m3 dostarczonej wody pitnej1)

3,82

4,13

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza wodociągowego2)

14,40

15,55

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych5)

63,08

68,13

zł/usł. odbioru

 

Wysokość cen i stawek opłat taryfowych dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfowa grupa odbiorców usług z wyszczególnieniem

Rodzaj ceny i stawki

Wartość

zł netto

Wartość
zł brutto (VAT8%)

Jednostka miary

Grupa taryfowa 1

 

Gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, obiekty handlowo-usługowe

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków6)

5,39

5,82

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego7)

4,14

4,47

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego dla odbiorców ryczałtowych i z odczytem samodzielnym8)

2,05

2,21

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych9)

2,09

2,26

zł/m-c/lokal

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych10)

63,08

68,13

zł/usł. odbioru

Grupa taryfowa 2

 

Zakłady produkcyjne

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków11)

16,86

18,21

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego7)

12,10

13,07

zł/m-c/przył.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych10)

63,08

68,13

zł/usł. odbioru

Stawka opłaty za przekroczenie parametrów ścieków przemysłowych12)

3,51

3,79

zł za każdy przekroczony parametr x m3

 

Opis cen i stawek opłat ujętych w taryfach:

1)       Cena 1 m3 wody pitnej dostarczonej Odbiorcy Usług, wyrażona w zł za m3 (rozliczenie na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego lub przyjętych norm zużycia wody).

2)       Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza wodociągowego, wyrażona w zł na miesiąc za każde przyłącze (składają się na nią koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych, w tym usuwanie niezawinionych przez Odbiorcę Usług awarii przyłączy wodociągowych należących do Odbiorcy Usług, koszty odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego oraz koszty rozliczenia należności za pobraną wodę).

3)       Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza wodociągowego dla Odbiorców ryczałtowych rozliczających się na podstawie przyjętych norm zużycia wody, wyrażona w zł na miesiąc za każde przyłącze – nie zawiera kosztów odczytu wodomierza. Stawka ta dotyczy również Odbiorców Usług rozliczających się na podstawie wskazań wodomierza głównego, dokonujących samodzielnych odczytów w równych odstępach czasu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu do zawartej umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

4)       Stawka opłaty abonamentowej dla Odbiorców Usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, nieposiadających wodomierza głównego, wyrażona w zł na miesiąc za każdy lokal w budynku wielolokalowym, do którego dostarczana jest woda – nie zawiera kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Rozliczenia dokonuje się na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zakupionego, zainstalowanego i utrzymywanego przez Odbiorcę Usług.

5)       Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wyrażona w zł za usługę odbioru technicznego przyłącza. Stawka zawiera zryczałtowane koszty wykonania odbioru technicznego i przeprowadzenia prób technicznych wybudowanego przyłącza wodociągowego, w skład których wchodzą: koszty wynikające z czasu pracy pracowników wykonujących odbiór przyłącza, koszty dojazdu samochodem służbowym lub prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych, koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza.

6)       Cena za 1 m3 ścieków bytowych lub ścieków przemysłowych o parametrach zbliżonych do ścieków bytowych odprowadzonych od Odbiorcy Usług do sieci kanalizacji sanitarnej, wyrażona w zł za m3 (rozliczenie na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego, urządzenia pomiarowego lub przyjętych norm zużycia wody).

7)       Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego, wyrażona w zł na miesiąc za każde przyłącze (składają się na nią koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, w tym usuwanie niezawinionych przez Odbiorcę Usług awarii przyłączy kanalizacyjnych należących do Odbiorcy Usług, koszty odczytu wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego oraz urządzenia pomiarowego i koszty rozliczenia należności za odprowadzone ścieki). Stawka dotyczy również Odbiorców Usług posiadających własne ujęcie wody, z którego tworzone są ścieki, rozliczających się na podstawie zamontowanego wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

8)       Stawka opłaty abonamentowej od użytkowanego przyłącza kanalizacyjnego dla Odbiorców ryczałtowych rozliczających się na podstawie przyjętych norm zużycia wody, wyrażona w zł na miesiąc za każde przyłącze – nie zawiera kosztów odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. Stawka ta dotyczy również Odbiorców Usług posiadających własne ujęcie wody, z którego tworzone są ścieki, rozliczających się na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, dokonujących samodzielnych odczytów w równych odstępach czasu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu do zawartej umowy o odprowadzanie ścieków.

9)       Stawka opłaty abonamentowej dla Odbiorców Usług korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, wyrażona w zł na miesiąc za każdy lokal w budynku wielolokalowym, z którego odprowadzane są ścieki – nie zawiera kosztów utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Rozliczenia dokonuje się na podstawie wskazań wodomierza lokalowego lub urządzenia pomiarowego zainstalowanego i utrzymywanego przez Odbiorcę Usług.

10)   Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – analogicznie jak w przypadku przyłączenia do urządzeń wodociągowych – pkt. 5).

11)   Cena za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzonych od Odbiorcy Usług będącego zakładem produkcyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej, wyrażona w zł za m3 (rozliczenie na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego urządzenia pomiarowego lub przyjętych norm zużycia wody).

12)   Stawka opłaty za przekroczenie parametrów ścieków przemysłowych, naliczana osobno za każdy przekroczony parametr w pobranej do analizy próbce ścieków i pomnożona przez ilość m3 ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, aż do czasu uzyskania w analizowanej próbce ścieków braku przekroczeń. Warunki kontroli i wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 328) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1757).