Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostarczanie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Nowe Brzesko należy do zadań Gminy i jest realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 
Wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków można załatwić w Referacie Wodociągów i Kanalizacji, mieszczącym się przy ul. Wesołej 40 w Nowym Brzesku, w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.
 
Awarie można zgłaszać całodobowo w każdy dzień tygodnia i w dni świąteczne pod alarmowym numerem telefonu 725 100 400.

 

Dane kontaktowe:

Referat Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wesoła 40
32-120 Nowe Brzesko
tel./fax: 12 385 20 06
kierownik: 693 860 097
e-mail: wodociag@nowe-brzesko.pl
 
 
Do zadań Referatu Wodociągów i Kanalizacji należy m.in.:
wydawanie pozwoleń i warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz na instalację wodomierzy dodatkowych,
      dokonywanie odbiorów technicznych wybudowanych przyłączy wod.-kan.,
     zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług,
      opracowywanie i wdrażanie taryf opłat za wodę i ścieki,
     dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy i rozliczanie należności za pobraną
wodę i odprowadzone ścieki,
     przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących świadczonych usług,
      utrzymanie wodomierzy głównych,
      wstrzymywanie i wznawianie świadczenia usług w przypadkach określonych
 w przepisach prawa,
      windykacja należności wynikających z wystawionych faktur,
      przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci i przyłączy wod.-kan. oraz ich usuwanie,
      zapewnienie możliwie najwyższej jakości dostarczanych usług.