ODBIÓR ODPADÓW OD PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Brzesko, Urząd Gminy i Miasta informuje o możliwości kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz działalności w linku)

Celem przeprowadzanych kontroli jest wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów z punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Przedmiotem kontroli będzie w szczególności:
- posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 3 ust. 2 pkt 9 informujemy:

a)      Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Nowe Brzesko znajduję się pod linkiem:

 http://www.nowe-brzesko.pl/pl/509/0/wykaz-firm.html

b)      Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Nowe Brzesko przekazały w 2018 r. do zagospodarowania zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do następujących miejsc ich zagospodarowania:

 • MIKI RECYKLING Sp. z o.o Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • MBP FBSerwis Komunalna 20A, 33-100 Tarnów
 • REMONDIS Sp. z o. o., Półłanki 64, 30-740 Kraków

c)      Osiągnięte w 2018 r. poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania:

przez gminę:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 35%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,0%

przez firmy:

KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak S.J

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  -
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,40%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – -
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,933%

EKOM MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,02%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,37%

Wymagane poziomy zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Tabela nr 1

 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło1)

 

 10

 

 12

 

 14

 

 16

 

 18

 

 20

 

 30

 

 40

 

 50

 

 

                         

Tabela nr 2

 

 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

 

 

 

 2012 r.

 

 2013 r.

 

 2014 r.

 

 2015 r.

 

 2016 r.

 

 2017 r.

 

 2018 r.

 

 2019 r.

 

 2020 r.

 

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 30

 

 36

 

 38

 

 40

 

 42

 

 45

 

 50

 

 60

 

 70

 

 

                         

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczenia masy tych odpadów

Rok

 

 2012

 

 16 lipca 2013

 

 2014

 

 2015

 

 2016

 

 2017

 

 2018

 

 2019

 

 16 lipca 2020

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

 75

 

 50

 

 50

 

 50

 

 45

 

 45

 

 40

 

 40

 

 35

 

e)      Informacja o zbierających  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych.

Pralki, telewizory etc. stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Zasady wprowadzania do obrotu i zbierania ZSSE reguluje  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015 poz. 1688). W ustawie tej art. 42 nakłada na sprzedawcę  przy sprzedaży obowiązek nieodpłatnego przyjęcia sprzętu podobnego rodzaju. 

Art.  42.

1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

2. Zbierający zużyty sprzęt lub podmiot uprawniony do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest obowiązany do zachowania niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.


Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Nowe Brzesko od dnia 1 lipca 2013 roku

W całej Polsce od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z późn.zm). Zmienione rozwiązania wprowadzają nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym każda gmina odpowiada za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonioną w drodze przetargu firmą wywożącą odpady oraz promuje czystość i odpowiedzialność za wszystkie odpady z całego swojego terenu i od każdego mieszkańca.

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady od mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbiera firma, wyłoniona w drodze przetargu, a terminy odbioru podawane są na stronie internetowej gminy www. nowe-brzesko.iap.pl w zakładce Odbiór Śmieci .

Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

 • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,
 • uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,
 • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, (Od 1 stycznia 2014 roku każdy podatnik ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego),
 • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywny, termin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
 • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz 391 z późn. zm) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Nowe Brzesko odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostaje bez zmian, tzn. obowiązują indywidualne umowy podpisane z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych, które zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w Referacie Komunalnym, pok. nr 14 lub telefonicznie (12) 385-01-08.