ODBIÓR ODPADÓW OD PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Brzesko, Urząd Gminy i Miasta informuje o możliwości kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz działalności w linku)

Celem przeprowadzanych kontroli jest wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów z punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Przedmiotem kontroli będzie w szczególności:
- posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.


Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Nowe Brzesko od dnia 1 lipca 2013 roku

W całej Polsce od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z późn.zm). Zmienione rozwiązania wprowadzają nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym każda gmina odpowiada za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonioną w drodze przetargu firmą wywożącą odpady oraz promuje czystość i odpowiedzialność za wszystkie odpady z całego swojego terenu i od każdego mieszkańca.

Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady od mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbiera firma, wyłoniona w drodze przetargu, a terminy odbioru podawane są na stronie internetowej gminy www. nowe-brzesko.iap.pl w zakładce Odbiór Śmieci .

Rada Miejska Nowe Brzesko zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy nowelizującej podjęła szereg uchwał zmierzających do opracowania i usystematyzowania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie, tzn:

  • uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty,
  • uchwała w sprawie wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty wynosić będą 5 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady segregowane lub 8 złotych miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zmieszane,
  • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. mieszkańcy będą wnosić opłaty w okresach miesięcznych, do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, (Od 1 stycznia 2014 roku każdy podatnik ma przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego),
  • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w której to właściciel nieruchomości wybiera sposób oddawania śmieci w sposób zmieszany lub selektywny, termin składania deklaracji do 30 kwietnia 2013 roku, miejsca składania deklaracji Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tzn. ustalenia terminów i harmonogramu odbioru stałych odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nowe Brzesko.

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 roku, poz 391 z późn. zm) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Nowe Brzesko odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostaje bez zmian, tzn. obowiązują indywidualne umowy podpisane z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych, które zostały wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w Referacie Komunalnym, pok. nr 14 lub telefonicznie (12) 385-01-08.