U C H W A Ł A Nr IV/16/2015

RADY MIEJSKIEJ Nowe Brzesko

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), § 24 ust. 2 Statutu Gminy Nowe Brzesko Uchwalonego Uchwałą Nr VII/29/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy, Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§.1.

Przyjmuje się plany pracy na 2015 rok Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

  1. Załącznik Nr 1 plan pracy Komisji Rewizyjnej,

  2. Załącznik Nr 2 plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia,

  3. Załącznik Nr 3 plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej,

  4. Załącznik Nr 4 plan pracy Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko.

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.