Dokończenie budowy obiektów oświatowych wraz z budową Sali gimnastycznej na terenie Gminy Nowe Brzesko –etap Ii II.

W dniu 8 marca 2011r. w budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dokończenie budowy obiektów oświatowych wraz z budową Sali gimnastycznej na terenie Gminy Nowe Brzesko –etap Ii II. Wysokość dotacji w kwocie 2 923 192, 36 PLN
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B Infrastruktura Społeczna w tym edukacyjna i sportowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali z ramienia Województwa Małopolskiego Marszałek Wojciech Kozak wraz z członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem, natomiast z ramienia Gminy Nowe Brzesko Burmistrz Grzegorz Czajka oraz Skarbnik Gminy Anna Śliwa.
Przedmiotem niniejszego projektu była realizacja dwóch etapów z trzy etapowego zamierzenia polegającego na kompleksowej rozbudowie zaplecza edukacyjnego w Gminie Nowe Brzesko
I etap obejmował dokończenie budowy budynku oświatowego wraz z kompletnym wyposażeniem oraz otoczeniem w postaci chodników, parkingów, placów.   W ramach niniejszego wykonano tynki, posadzki, instalacje elektryczne, docieplenie ścian, stropu, glazura, malowanie ścian, wykładziny oraz kompletne wyposażenie sal lekcyjnych, gabinetów, sal komputerowych.
II etap obejmował dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku. W ramach tego etapu wzniesiono kompletny budynek szkolny wraz z wyposażeniem oraz częścią socjalną dla planowanej sali gimnastycznej.