Nabór na stanowiska urzędnicze 2015 r.

 

http://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko/Article/id,186675.html

 

 

 


Nowe Brzesko  31.07.2014 r.

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE SAMODZIELNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STRAŻNIK

Nr Ref. OP-I.2110.2.2014

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

-        obywatelstwo polskie,

-        ukończone 21 lat,

-        korzystanie z pełni praw publicznych,

-        posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

-        nienaganna opinia,

-        sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

-        niekaralność sądowa – osoba, która nie była skazana prawomocnym, wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        uregulowany stosunek do służby wojskowej,

-        uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,

-        ukończony kurs podstawowy strażników gminnych (miejskich),

-        umiejętność obsługi komputera

-        aktualne zaświadczenie lekarskie, w tym psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania czynności strażnika w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

-        co najmniej dwuletni staż pracy,

-        posiadanie własnego samochodu,

-        znajomość przepisów o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi,

-        podstawowa znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,

-        dobra znajomość topografii gminy Nowe Brzesko,

-        odporność na stres,

-        komunikatywność, umiejętność prowadzenia dialogu

-        obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista,

-        dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych i inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne

4. Warunki pracy:

a)    wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

b)    miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz teren Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy dla kandydata (według załączonego wzoru – zał. 1- pobierz)

b)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

c)    oświadczenie kandydata (według załączonego wzoru – zał. 2 - pobierz   i zał 3 – pobierz) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oraz o zdolności do czynności prawnych

d)    oświadczenie (według załączonego wzoru – zał. 4 – pobierz) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko księgowej.

e)    list motywacyjny,

f)     kserokopie świadectw pracy,

g)    inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności (kserokopie zaświadczeń o kursach, szkoleniach w tym. zaświadczenie o ukończonym kursie podstawowym strażników gminnych (miejskich).

Wymagane dokumenty konkursowe należy składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44 w sekretariacie p. I z dopiskiem: „Nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy - Strażnik” w terminie do dnia 18.08.2014r. do godz. 16.30

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.nowe-brzesko.iap.pl  – w zakładce BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 25.08.2014r. o godz. 10.00 w M-GCKiP w Nowym Brzesku.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 29 czerwca 2011r.

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

 

                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Grzegorz Czajka

 

 

 

 

 

 

Nowe Brzesko dnia 10 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA                                                           

NOWE BRZESKO

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO

 

 

ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO

 

Burmistrz Gminy i  Miasta Nowe Brzesko ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku

 

1.  Określenie  stanowiska   urzędniczego:

 

Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Brzesko – zatrudnienie na zastępstwo,  w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania  niezbędne do zatrudnienia  na danym stanowisku:

 

Wymagania niezbędne: określone w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (Dz. u. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

1)      posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej łub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych  od posiadania obywatelstwa  polskiego;

 

2)      ma pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za  przestępstwo  karne skarbowe;

 

4)      spełnia poniższe warunki:

 

a) ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

l)  doskonała znajomość finansów publicznych, znajomość ustaw: o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o pracownikach samorządowych, zasad inwentaryzacji, znajomość ustawy prawo zamówień  publicznych w zakresie spraw finansowych;

 

2) biegła  umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów  księgowości budżetowej;

 

3) kreatywność,  komunikatywność,  umiejętność szybkiego i samodzielnego  podejmowania  decyzji, umiejętność   prowadzenia  negocjacji,  odporność na  stres, umiejętność   analitycznego  myślenia, rzetelność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie,  sumienność, umiejętność  precyzyjnego  przekazywania informacji;

 

4)   umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;

 

5)      nieposzlakowana opinia;

 

6)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Brzesko;

 

7)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym  stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących  uzasadnione  podejrzenie  o stronniczość   lub interesowność.

 

3. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wykonuje zadania określone przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, według właściwości - z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu - zajmuje się problemami ekonomiczno­ finansowymi Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz obsługą finansowo-księgową Gminy i Miasta Nowe Brzesko,

 

Prowadzenie księgowości (księgowanie wydatków) Gminy i Urzędu Gminy Nowe Brzesko rzetelnie, na bieżąco i terminowo:

1. Sprawdzanie kompletności dowodów kasowych dołączonych do raportu kasowego i    

                potwierdzenie odbioru oryginału na kopii raportu w ramach rachunku podstawowego.

2. Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych dotyczących wydatków.

3. Prowadzenie urządzeń syntetycznych wydatków Urzędu gminy, (konta syntetyczne, dziennik obrotów).

4. Prowadzenie urządzeń analitycznych do wydatków budżetowych Urzędu Gminy,                

 

5. Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i finansowych w urządzeniach       

 syntetycznych  i analitycznych / wydatki, zaangażowanie, koszty /.

            6. Księgowanie  inwestycji gminnych w oddzielnych bazach.

7. Miesięczne uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną.

8. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych  Rb 28S z wykonania wydatków urzędu gminy.

9.Przygotowanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy.

10.Nanoszenie planów wydatków i zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy.

            11.  Przygotowywanie danych do sporządzania bilansu organu i bilansu majątkowego .             

            12.  Przygotowanie dla potrzeb Kierownika Referatu oraz w celu przedstawienia Radzie  

Miejskiej projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.     

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 

l)  życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

 

2) list motywacyjny;

 

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

 

4) kserokopie  dyplomów potwierdzających  niezbędne na danym  stanowisku wykształcenie;

 

5)  kserokopie wymaganych w ogłoszeniu certyfikatów/świadectw kwalifikacyjnych (jeżeli takie posiada);

 

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych  kursach, szkoleniach  (jeżeli takie posiada);

 

6)      kserokopie  świadectw pracy  łub zaświadczenie z obecnego zakładu  pracy  potwierdzające  wymagany staż pracy;

 

7)      inne  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  i  osiągnięcia  zawodowe,  np.:  referencje,  opinie  uzyskane nagrody, wyróżnienia  itp. (jeżeli takie posiada);

 

8)      oświadczenie o stanie zdrowia;

 

9)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  karne  skarbowe  i  o  niekaralności  za  przestępstwa  popełnione umyślnie;

 

10)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;

 

11)  oświadczenie  o  niekaralności  zakazem  pełnienia  funkcji  kierowniczych  związanych  z  dysponowaniem środkami publicznymi;

 

12)  oświadczenie na CV z własnoręcznie podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych".

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku (w sekretariacie) osobiście  lub pocztą  na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, z dopiskiem:

,, Nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Brzesko” 

(w zamkniętej kopercie), w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku  do godz. 9.00.

 

O zachowaniu terminu  decyduje data wpływu  do Urzędu  Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Uwaga:  lista  kandydatów,  którzy  spełnili  wymagania  formalne  oraz  informacja  o wyniku  naboru  będzie umieszczona   na   stronie   internetowej   Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

6. Informacje dodatkowe:

 

   1) okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą  elektroniczną  o  terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane;

 

   2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dwu etapowo:

 

    1 etap- test pisemny sprawdzający wiedzę merytoryczną- kandydaci, którzy osiągną  najwyższą liczbę punktów zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu,

 

   2 etap- rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu wyłonienie kandydata na stanowisko  Zastępcy Skarbnika;

 

  3) Burmistrz  Gminy i Miasta Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia  naboru bez podawania przyczyny;

 

4)       stosunek  pracy z Zastępcą Skarbnika Gminy i  Miasta  Nowe Brzesko nawiązuje  się na  podstawie  umowy o pracę na zastępstwo.

 

5)       zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Brzesko możliwe jest od dnia
1 marca 2014 roku;

 

6)       dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Referacie Organizacji i Promocji Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

7)       Burmistrz  Gminy i Miasta Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy nawet jeśli osoba ta zdobędzie najwyższą ilość punków.

 

 mgr. Grzegorz Czajka
Burmistrz Gminy i Miasta