URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie  odpisu  skróconego  aktu: URODZENIA / MAŁŻEŃSTWA / ZGONU lub wypełnij online
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące  lub wypełnij online
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 6. Zgłoszenie pobytu stałego

 

PODATKI:

 1. Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenia podatnika  
 2. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1
 3. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/A
 5. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/B
 6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1
 7. INFORMACJA O GRUNTACH IR-1
 8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/A
 9. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
  W PODATKU ROLNYM ZR-1/B
 10. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1
 11. INFORMACJA O LASACH IL – 1
 12. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A
 13. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B
 14. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 
 15. INFORMACJA o gruntach w sprawie podatku rolnego 
 16. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia
 
 

WYCINKA DRZEW:

Wniosek o wycinkę drzew

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

 

 

 

BUDOWNICTWO:

WNIOSEK -  Warunki zabudowy

WNIOSEK - Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

 

 

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dokumentacja świadczenia rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf
 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf
 4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf
 5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

 

 Oświadczenia:

 1. Oświadczenie członków rodziny o terminie i okresie urlopu wychowawczego.pdf
 2. Oświadczenie członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf
 3.  Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu (ryczałt lub karta podatkowa).pdf
 4. Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.pdf
 5. Oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf
 6. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym.pdf
 7. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf
 8. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf
 9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.pdf
 10. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf
 11. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.pdf
 12. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf