Otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych

Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
z dnia 7 stycznia 2021 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

 

 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 4 ust 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz uchwały Nr XIII/168/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z dniem 7 stycznia 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu oraz popularyzację wszelkich form aktywności fizycznej.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady konkursu określają:

Regulamin, w brzmieniu jak w załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wzór karty oceny oferty realizacji zadania publicznego, w brzmieniu jak w załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

szczegóły konkursu