Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2021 r.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz 713), art. 4 ust 1 pkt. 15 i pkt. 17, art. 5 ust. 4, art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.:Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz uchwały Nr XIII/168/2020 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021 , w związku z ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 7 stycznia 2021 roku otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:
§ 1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży ogłasza się, że zadania te realizować będą organizacje pozarządowe, wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia, który określa również wysokość przyznanej dotacji.
§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, na stronie internetowej Gminy oraz w BIP.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYNIKI KONKURSU

w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2021 roku.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy ,,Nadwiślanka” Nowe Brzesko

Wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży

120 000,00

120 000,00

 

 

szczegóły