Załącznik do Uchwały Nr XVII/109/2012

Rady Miejskiej Nowe Brzesko

z dnia  30 marca 2012 r.

 

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

 § 1.

 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

 1. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

2. Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Nowe Brzesko w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4.

1. Konsultacje dotyczące przedmiotu ujętego w § 1 ogłasza Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna określać:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) formę konsultacji,

d) miejsce konsultacji

3. Informacja o podejmowanych konsultacjach w formie ogłoszenia oraz projekty aktów prawa miejscowego przeznaczonych do konsultacji jest przekazywana, za pośrednictwem:

a) Biuletynu Informacji Publicznej,

b) strony internetowej gminy,

c) tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko

d) poczty e-mailowej bądź tradycyjnej.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem  jednej z niżej podanych form:

a) otwartego spotkania,

b) wyrażenia pisemnej opinii w zakresie konsultowanego projektu (e-mail, list),

c) w inny dostępny sposób.

2. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, zostaną określone w ogłoszeniu o konsultacji. 

§ 6.

 1. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z radą działalności pożytku publicznego Burmistrz  przesyła tej radzie projekty aktów prawa miejscowego przeznaczone do konsultacji. Termin wyrażenia opinii przez radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

2. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej gminy, BIP-u oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice lub termin doręczenia poczty elektronicznej lub zwykłej. Nie  przedstawienie opinii, uwag w tym terminie (wyznaczonym w ogłoszeniu) oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 7.

 1. Konsultacje w formie spotkania, o których mowa w § 5, ust. 1a zwołuje pisemnie Burmistrz Gminy i Miasta .

2. Spotkaniu przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

3. Z otwartego spotkania sporządza się protokół, w którym zapisuje się ustalenia ze spotkania. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.

4. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom, które brały udział w spotkaniu.

5. Protokół zawierający wyniki konsultacji zamieszcza się w BIP-ie oraz na stronie internetowej gminy.

§ 8.

 1. Konsultacje w formie pisemnej opinii, o której mowa w § 5, ust 1b (opinie rady działalności pożytku publicznego i uwagi organizacji pozarządowych) kierowane są do wyznaczonego przez Burmistrza pracownika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi

3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia konsultacji.

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

§ 9.

 Wyniki konsultacji, Burmistrz przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 10.

 Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

§ 11.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i Miasta Nowe Brzesko.