UCHWAŁA XXX/ 181 /2017

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO

z dnia 31 października 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1817z późn. zm. ) na rok 2018.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2016 roku z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1, 2 i ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miejska  Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się ,,Roczny Program Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Wynika to z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz.1817 z późn.zm.). Projekt programu współpracy uchwalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Sposób przeprowadzenia konsultacji określa „Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego” będący załącznikiem do uchwały Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012 r. Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Nowe Brzesko upoważnia Burmistrza Gminyi Miasta Nowe Brzesko do ogłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz do zawarcia umów wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Organizacje pozarządowe stanowią podstawę rozwoju lokalnych społeczności i są istotnym ogniwem aktywności społecznej, a działalność organizacji stanowi istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Uchwalenie programu stanowi istotną podstawę realnego włączania organizacji pozarządowych w system funkcjonowania lokalnej demokracji.

 

 

Sprawozdanie z wykonania Rocznego Programu Współpracy za rok 2018.pdf