Projekt Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/213/2013
Rady Miejskiej Nowe Brzesko
z dnia 28 listopada 2013 roku

 

 

Wieloletni Program Współpracy

Gminy Nowe Brzesko

z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na lata 2014-2016.

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn),

2) programie – należy przez to rozumieć „Wieloletni Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na lata 2014-2016,

3) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o których mowa w art.11 ust.2 w/w ustawy,

4) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 w/w ustawy,

5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nowe Brzesko

6) zadaniami publicznymi – rozumie się przez to zadanie określone w art. 4 w/w ustawy.

 

 

 

II.   CEL PROGRAMU

 

Celem głównym współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie.

2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej.

3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

4. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

5. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją publiczną.

 

 

 

 

III.   ZASADA WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Gminy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

1)  Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

2) Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.

3) Zasada partnerstwa oznacza dobrowolna współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.

4)   Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągania możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

5)  Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.

6) Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

 

IV.   ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

Obszar współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

 

 

V.   FORMY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca między Gminą Nowe Brzesko a organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, które może mieć formy:

a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy,

3) dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania dotacji,

4)  współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie

o możliwości ich uzyskania,

5) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

6) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy Nowe Brzesko,

7) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu,

8) promowanie przez Gminę Nowe Brzesko działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej,

9) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne wspieranie działań służących zaspakajaniu potrzeb,

10) pomoc w nawiązywaniu kontaktów,

11) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,

12) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

 

 

VI.   PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Ustala się na lata 2014-2016 rok następujące priorytetowe zadania Gminy Nowe Brzesko, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom:

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu: ­upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej –wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy ­Nowe Brzesko, wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych ­wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej,

2) w zakresie pomocy społecznej: ­wspieranie różnych form pracy kulturalno – oświatowej z dziećmi i młodzieżą, wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów ­projekty wspomagające integracje i przeciwdziałanie niepełnosprawności,

3) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu: ­wspieranie działań promujących wolontariat.

 

 

 

VII.   OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Program na lata 2014-2016 będzie realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych ­w ramach otwartych konkursów ofert,

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

c) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów konsultacyjnych,

d) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu,

e) promowanie działalności sektora pozarządowego.

 

 

 

VIII.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu będą określały uchwały budżetowe na poszczególne lata działania programu.

 

 

 

IX.   SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

 

Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

c) liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego,

d) liczba umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy,

e) beneficjenci zrealizowanych zadań,

f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Nowe Brzesko na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, 

g) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje pozarządowe. Organizacje te mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywanie do usprawnienia bieżącej o przyszłej współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jak i na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

 

 

 

 

X.   INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania:

1) przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi,

2) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) sporządzenie przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji,

4) rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji do projektu Programu,

5) opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na Sesji  Rady Miejskiej Nowe Brzesko wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na lata 2014-2016.,

6) podjęcie przez Radę Miejską Nowe Brzesko uchwały przyjmującej program.

 

 

XI.   TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJII KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1. Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową do oceny złożonych ofert.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie

5. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

6. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami

7. Do członków Komisji Konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

8. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

9. Każdy członek Komisji Konkursowej podpisuje oświadczenia o bezstronności.

10. W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 8, członek Komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

11. Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone w składzie co najmniej 3 osobowym.

12. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

13. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie i sekretarz.

14. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko powołując Komisję Konkursową wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

15. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.

16.  Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

a) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

b) prowadzenie posiedzeń Komisji,

c) ustalanie terminów posiedzeń Komisji,

d) zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego,

e) określenie zadań członków Komisji,

17. Do zadań członków Komisji należy uczestnictwo w pracach oraz wypełnianie zadań określonych przez przewodniczącego Komisji.

18. Do zadań sekretarza Komisji należy:

a) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,

b)przygotowanie protokołu postępowania konkursowego,

c) zapewnienie obsługi administracyjno – technicznej pracy Komisji,

d)wykonanie zadania wymienionego w ust. 23.

19. Komisja Konkursowa zobowiązania jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie i bezstronnie.

20. Z prac Komisji sporządzą się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

21. Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert.

22. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

23. W przypadku, kiedy organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

 

 

 

XII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają: przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy kodeks cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) Rada Miejska Nowe Brzesko jest zobowiązana do uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na lata 2014-2016”. Organizacje pozarządowe stanowią podstawę rozwoju lokalnych społeczności i są istotnym ogniwem aktywności społecznej, a działalność organizacji stanowi istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Uchwalenie programu stanowi istotną podstawę realnego włączania organizacji pozarządowych w system funkcjonowania lokalnej demokracji.