STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko przypomina wszystkim osobom, które wnioskowały o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 (wnioski składane w miesiącu wrześniu 2014 roku) o konieczności przedstawienia kosztów poniesionych na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego.

Oryginały faktur i rachunków imiennych należy składać w nieprzekraczalnymterminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Informacji udziela pracownik Joanna Sendek, pok nr 8,  tel: 12 385-01-56.

Planowana kwota refundacji dla ucznia to 300 złotych.

Uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikiem w godzinach 12.30-15.30.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

mgr inż. Jan Chojka


 

 

 STYPENDIA SZKOLNE
 
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuję,
że w dniach 1 – 15 września 2014 roku można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów z terenu naszej gminy.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, a miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 456,00 złotych.
Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty:

1) nakaz płatniczy podatku rolnego na rok 2014 lub zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

2) zaświadczenie lub decyzje o pobranym zasiłku rodzinnym za miesiąc sierpień 2014

– jeśli rodzina korzysta z tej formy pomocy społecznej (jeśli rodzina utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej to dołącza się tylko zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z ich pomocy),

3) zaświadczenie o zarejestrowaniu w właściwym Urzędzie Pracy

– jeśli członek rodziny jest osobą bezrobotną,

4) decyzje o przyznaniu renty, emerytury oraz odcinek za miesiąc sierpień 2014

– jeśli członek rodziny pobiera takie świadczenie,

5) decyzje o zasądzeniu alimentów i równocześnie odcinek za miesiąc sierpień 2014

      – jeśli pobierane są alimenty,

6) zaświadczenie o dochodowości za rok 2013 z Urzędu Skarbowego

– jeśli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą,

7) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2014

– jeśli członek rodziny pracuje,

8) kserokopie dowodu osobistego osoby, która składa wniosek o stypendium szkolne,

9) kserokopie opłacenia składek KRUS za II lub III kwartał 2014 roku.

Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego źródła dochodów.

Jeśli wniosek dotyczy ucznia, który jest osobą pełnoletnią to on musi być wnioskodawcą.

Każdy wniosek musi być opisany przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

Wszelkich informacji udziela pani Agnieszka Turalińska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, w pok. Nr 14, I piętro lub telefonicznie pod numerem 12 385-03-15.

W urzędzie dostępne są również wnioski dla zainteresowanych.

 
 
Załączniki do pobrania:

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc

Wniosek o stypednium 24.04.2014r..doc