Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną nN w miejscowości Rudno Dolne

                                                                              Nowe Brzesko, dnia 28.12.2017 r.

 

RIiR-III.6733.11.2.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
z późn. zm.), w związku z art. 49§1 oraz §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że w dniu 28.12.2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję
znak RIiR-III.6733.11.2.2017, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną  nN w miejscowości Rudno Dolne na działkach o numerze ewidencyjnym: 542/3, 543/7, 543/5, dr 736/1, 540/5, 540/7, 541/1, 418,417/1 obręb Rudno Dolne, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 446/1, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454/1 obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”

 

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.