„Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną nN w miejscowości Rudno Dolne na działkach o numerze ewidencyjnym: 542/3, 543/7, 543/5, dr 736/1, 540/5, 540/7, 541/1, 418,417/1 obręb Rudno Dolne, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 446/1, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454/1 obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”

Nowe Brzesko, dnia 07.12.2017 r.

 

 

RIiR-III.6733.11.2017

 

 

 

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
w związku z art. 49§1 oraz §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),

 

 

 

W  d n i u 07.12.2017r. p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

 

 

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., Oddziałw Krakowie, Rejon Dystrybucji Nowa Huta, os. Zgody 14, 31-951 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Komenda, Zakład Elektryczno-Budowlany, ul. Partyzantów 28, 32-100 Proszowice, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną  nN w miejscowości Rudno Dolne na działkach o numerze ewidencyjnym: 542/3, 543/7, 543/5, dr 736/1, 540/5, 540/7, 541/1, 418,417/1 obręb Rudno Dolne, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 446/1, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454/1 obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”

 

 

 

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać
w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16,
w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko