o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hebdów i Nowe Brzesko,"

Nowe Brzesko, dnia 25.10.2017 r.

RIiR-III.6733.4.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że w dniu 25.10.2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak RIiR-III.6733.4.2.2017, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hebdów i Nowe Brzesko, na działkach o numerze ewidencyjnym: 123/8, 125/5, 125/9, 125/13/, 125/14, 126/5, 127/1, 127/2, 127/9, 127/12, 127/15, 127/16, 128/3, 128/5, 128/9, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/3, 134/2, 135/3, 135/4, 136/7, 136/15, 137/6, 137/7, 137/8, 138/3, 138/5, 139/1, 140, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 142/5, 142/6, 142/8, 142/11, 143/1, 143/3, 143/4, 145/1, 147, 148/1, 148/2, 216/16, 219/2, 219/4, 219/6, 219/7, 220/2, 223/2, 223/3, 226/1, 226/2, 227, 228, 229/3, 229/5, 337/6, 337/9, 337/11, 338/2, 341/1, 341/2, 585/3, 587, 588, 597/2, 615, 616, 618, 619, 620, 621/1, 622, 623, 624, 625, 626, 627/1, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639/1, 640/1, 642/1, 644/1, 646, 647, 648, 649, 650 obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko oraz działki o numerze ewidencyjnym 1214/18, 1214/20 obręb Nowe Brzesko , gmina Nowe Brzesko

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.