o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

Nowe Brzesko, dnia 07.08.2015 r.

 

RIiR-III.6733.4.6.2014

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.),

 

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że w dniu 07.08.2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał postanowienie znak: RIiR-III.6733.4.5.2014, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: B.V.6733.4.3.2014 z dnia 22.08.2014 r. dla zamierzenia pn.:Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków z drogą powiatową nr 1279K w Sierosławicach w km 308+905,30 wraz z budową chodnika z kanalizacją deszczową w km 308+785 - 309+045, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych w km 308+783,36; 308+797,42; 308+989,10 oraz przebudową przepustu w km 308+930, na działkach nr 437, 308/2 w Śmiłowicach, na działkach nr 136/1, 135/2, 137/2, 25/2, 26/2, 27/8, 27/6, 28/24, 52/6, 52/7, 53/5 w Sierosławicach, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

 

            Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.