o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nowe Brzesko, dnia 30.07.2015 r.

 

RIiR-III.6733.6.3.2015

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

o  wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że w dniu 30.07.2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak RIiR-III.6733.6.2.2015, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 dn 50 SDR 11 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE 100 dn 25 SDR 11 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Cmentarna 5, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1419/3, 1085, 1416, 1075, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

 

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.