„Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN-15kV, wykonanie sieci rozdzielczej NN-0,4kV wraz z rozdzielnicami, likwidacja istniejącego dotychczasowego zasilania po stronie NN-0,4kV ze stacji 2905, na działkach o numerze ewidencyjnym 37/2, 36, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

Nowe Brzesko, dnia 22.07.2015 r.

 

 

RIiR-III.6733.7.2015

 

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że na wniosek Pana Ryszarda Damijan, ul. Imbramowska 3/42, 31-212 Kraków, będącego pełnomocnikiem Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Siwek, Hebdów 170, 32-120 Nowe Brzesko, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN-15kV, wykonanie sieci rozdzielczej NN-0,4kV wraz z rozdzielnicami, likwidacja istniejącego dotychczasowego zasilania po stronie NN-0,4kV ze stacji 2905, na działkach o numerze ewidencyjnym 37/2, 36, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko