Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach,

Nowe Brzesko, dnia 03.07.2015 r.

RIiR-III.6733.5.4.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),


p o d a j e  s i ę  d o

p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że w dniu 03.07.2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak RIiR-III.6733.5.3.2015, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach, na działkach o numerze ewidencyjnym: 25/2, 24/2, 136/1, 202, obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 208/2, 206, 205, 204/1, 204/2, 200, 197/6, 197/3, 195/2, 196/3, 194/5, 193/2, 192/2, 190/2, 189/2, 188/4, 187/4, 186/3, 184/2, 185/2, 182/4, 182/3, 181/3, 287/2, 287/3, 286, 434, 438, 437, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”.

 

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.