„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 311+750 – 314+500 strona prawa z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, na działkach o numerze ewidencyjnym: 600/2, 468/2, 469/2, 467/2, 464/2, 463/2, 460/2, 459/2, 456/2, 455/4, 455/3, 452/8, 452/7, 451/2, 446/3, 446/4, 608/2, 444/2, 439/4, 439/3, 438/8, 438/9, 431/3, 431/4, 430/2, 418/2, 417/2, 413/2, 412/3, 408/4, 407/6, 403/4, 402/4, 397/4, 396/4, 392/4, 391/4, 388/4, 387/4, 384/4, 383/4, 380/4, 379/5, 379/6, 596/2, 324/4, 323/2, 322/2, 321/2, 320/2, 319/2, 318/2, 317/2, 316/4, 316/3, 315/2, 314/2, 313/2, 312/2, 311/4, 310/2, 309/2, 308/4, 307/2, 306/3, 306/4, 305/2, 304/2, 303/4, 303/3, 302/4, 301/3, 300/7, 300/6, 300/4, 299/2, 298/2, 297/2, 296/6, 296/4, 295/2, 294/5, 594/2, 65/5, 65/9, 64/6, 64/2, 581/2, 58/5, 584/1, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

 

Nowe Brzesko, dnia 02.07.2015 r.

RIiR-III.6733.4.4.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),


p o d a j e  s i ę  d o

p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i

 

że w dniu 02.07.2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, wydał decyzję znak: RIiR-III.6733.4.3.2015, o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 311+750 – 314+500 strona prawa z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, na działkach o numerze ewidencyjnym: 600/2, 468/2, 469/2, 467/2, 464/2, 463/2, 460/2, 459/2, 456/2, 455/4, 455/3, 452/8, 452/7, 451/2, 446/3, 446/4, 608/2, 444/2, 439/4, 439/3, 438/8, 438/9, 431/3, 431/4, 430/2, 418/2, 417/2, 413/2, 412/3, 408/4, 407/6, 403/4, 402/4, 397/4, 396/4, 392/4, 391/4, 388/4, 387/4, 384/4, 383/4, 380/4, 379/5, 379/6, 596/2, 324/4, 323/2, 322/2, 321/2, 320/2, 319/2, 318/2, 317/2, 316/4, 316/3, 315/2, 314/2, 313/2, 312/2, 311/4, 310/2, 309/2, 308/4, 307/2, 306/3, 306/4, 305/2, 304/2, 303/4, 303/3, 302/4, 301/3, 300/7, 300/6, 300/4, 299/2, 298/2, 297/2, 296/6, 296/4, 295/2, 294/5, 594/2, 65/5, 65/9, 64/6, 64/2, 581/2, 58/5, 584/1, obręb Hebdów, gmina Nowe Brzesko”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w Referacie Inwestycji i Remontów (pokój nr 16) w godzinach 800 - 1500.