„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 dn 50 SDR 11 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE 100 dn 25 SDR 11 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Cmentarna 5, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1419/3, 1085, 1416, 1075, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

Nowe Brzesko, dnia 17.06.2015 r.

 

 

RIiR-III.6733.6.2015

 

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że na wniosek Pana Ryszarda Leśniak, LEMAR R.L.E. Leśniak sp. j., Hebdów 169, 32-120 Nowe Brzesko, będącego pełnomocnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 dn 50 SDR 11 wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE 100 dn 25 SDR 11 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Cmentarna 5, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1419/3, 1085, 1416, 1075, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko