„Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach......

Nowe Brzesko, dnia 26.05.2015 r.

 

 

RIiR-III.6733.5.1.2015

 

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 

p o d a j e   s i ę   d o

p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

 

że na wniosek Pana Grzegorza Ćwioro-Badowskiego, Biuro Projektów DROGMIX, os. Leszczyny 14, 32-720 Nowy Wiśnicz, działającego w imieniu Gminy Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 309+050 – 310+135 strona prawa oraz km 310+025 – 310+135 strona lewa z kanalizacją deszczową, przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, przebudową przepustów pod drogą krajową nr 79 w Sierosławicach i Śmiłowicach, na działkach o numerze ewidencyjnym: 25/2, 24/2, 136/1, 202, obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 208/2, 206, 205, 204/1, 204/2, 200, 197/6, 197/3, 195/2, 196/3, 194/5, 193/2, 192/2, 190/2, 189/2, 188/4, 187/4, 186/3, 184/2, 185/2, 182/4, 182/3, 181/3, 287/2, 287/3, 286, 434, 438, 437, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”.

 

 

          Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Remontów, Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 16, w godz. 900-1500.

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko