O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym 1214/12, 1211/5, 1211/4, 1211/3 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 1425, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym 1412, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa przyłącza oświetleniowego wzdłuż dróg gminnych dz. nr 602/2 w Hebdowie oraz dz. nr 454 w Śmiłowicach, gmina Nowe Brzesko, na działkach o numerze ewidencyjnym: dr-602/2, 497/2, obręb Hebdów oraz na działce o numerze ewidencyjnym: dr-454, obręb Śmiłowice, gmina Nowe Brzesko”.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z dnia 26 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerze ewid. 1429, 1410/1, 772/2, 773/4, 989/4, 990/4, 992/2, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2 w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku gospodarczego na działkach o numerze ewidencyjnym 146 oraz 147/1 obręb Sierosławice, gmina Nowe Brzesko”

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Odbudowa drogi powiatowej Modrzany – Książnice (nr drogi 1279K nr dz. ewid. 186) w miejscowości Kuchary km 3+777,00 ÷ 4+160,00, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb Kuchary, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Odbudowa drogi powiatowej Modrzany – Książnice (nr drogi 1279K nr dz. ewid. 186) w miejscowości Kuchary km 3+777,00 ÷ 4+160,00, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb Kuchary, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną nN w miejscowości Rudno Dolne

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linia napowietrzną nN w miejscowości Rudno Dolne na działkach o numerze ewidencyjnym: 542/3, 543/7, 543/5, dr 736/1, 540/5, 540/7, 541/1, 418,417/1 obręb Rudno Dolne, gmina Nowe Brzesko oraz na działkach o numerze ewidencyjnym: 446/1, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454/1 obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hebdów i Nowe Brzesko,"

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1015, 1020, 1391/3, 1391/4, 1391/2, 1391/1, 1390, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Odbudowa drogi powiatowej Rudno Górne- Dobranowice-Wawrzeńczyce nr drogi 1270K, na działce o numerze ewidencyjnym 740/2, w miejscowości Rudno Dolne km 2+889-3+100, obręb Rudno Dolne, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN oraz linią napowietrzną nN w miejscowości Nowe Brzesko –Rudno Dolne,

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerze ewidencyjnym: 1015, 1020, 1391/3, 1391/4, 1391/2, 1391/1, 1390, obręb Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko”.

O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa rowu odwadniającego wraz z budową przepustu pod drogą powiatową nr 1273K w Mniszowie-Kolonii, na działkach o numerze ewidencyjnym: 98, 74/4, 74/5, 73/1, 72, 91, obręb Mniszów-Kolonia, gmina Nowe Brzesko oraz na działce o numerze ewidencyjnym 402, obręb Piekary, gmina Proszowice”.

strony 1 2 3