STATUT  GMINY
Nowe Brzesko
C Z Ę Ś Ć  I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1.     Gmina Nowe Brzesko jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie tej gminy.
 
2.     Wspólnota samorządowa gminy obejmuje: miasto Nowe Brzesko
w skład, którego wchodzą samorządy sołectw według załącznika nr 1 do statutu.
 
3.     Gmina Nowe Brzesko położona jest w Powiecie Proszowickim  
w Województwie Małopolskim i obejmuje obszar o powierzchni 54,53 km2.
 
4.     Granice Gminy Nowe Brzesko określone są na mapie stanowiącej załącznik
     nr 2 do statutu.
 
5.     Siedzibą organów gminy Nowe Brzesko jest miasto Nowe Brzesko.
 
§ 2.
 
Użyte w Statucie Gminy Nowe Brzesko sformułowania oznaczają:
 
Gmina                                    - Gmina Nowe Brzesko,
Burmistrz                               - Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Brzesku
Przewodniczący                      - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym
                                                     Brzesku
Rada                                        - Rada Miejska Nowe Brzesko,
Radny                                      - członek Rady Miejskiej,
Ustawa                                   - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
                                                    gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
                                                    z późn. zm.),
Wiceprzewodniczący  -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
                                                    Nowe Brzesko,
NOWE BRZESKO                  - Miasto Nowe Brzesko,
Urząd                                       - Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
Statut                                       - Statut Gminy Nowe Brzesko.
  
§ 3.
 
1.     Herbem Gminy i Miasta Nowe Brzesko jest herb przyjęty uchwałą
Nr XVIII/106/2000 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2000r. Wzór herbu stanowi załącznik nr 3 do statutu.
 
2.     Flagą Gminy i Miasta Nowe Brzesko jest flaga przyjęta uchwałą Nr XVIII/106/2000 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2000r. Wzór flagi stanowi załącznik nr 4 do statutu.

 

 
§ 4.
 
1.     Pieczęcią urzędową gminy jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku ustalony dla godła wizerunek orła, a w otoku napis „Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko”.
 
2.     Urząd jest jednostką budżetową.
 
§ 5.
 
1.     Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla gminy nadać obywatelstwo honorowe.
 
2.     Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony gminy.
 
3.     Pozbawienie obywatelstwa honorowego następuje w tym samym trybie jak jego nadanie.
 
4.     Zasady nadania honorowego obywatelstwa określa Rada.
 
§ 6.
 
1.     Gmina posiada osobowość prawną.
 
2.     Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
 
3.     Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Rady i Burmistrza.
 
4.     Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
 
C Z  Ę Ś Ć  II
 
Organizacja i tryb pracy Rady
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 7.
 
1.     Rada jest organem inspirującym, stanowiącym i kontrolnym gminy.
 
2.     Kompetencje Rady określają odrębne ustawy oraz niniejszy statut.
 
§ 8.
 
1.     Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 
2.     Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy, a także w innych ustawach.
 
3.     Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy za pomocą Komisji Rewizyjnej.
 
§ 9.
 
W celu wykonywania swoich zadań Rada może tworzyć wyspecjalizowane jednostki organizacyjne pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrębnione w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje współdziałanie z innymi gminami. Na tych samych zasadach Rada może współtworzyć lub przystępować do już istniejących związków międzygminnych. Wykaz związków międzygminnych, do których przystąpiła gmina Nowe Brzesko stanowi załącznik nr 5 do statutu.
 
§ 10.
 
1.     Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Rady stanowią część majątku gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.
 
2.     Działalność jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 jest finansowana
z budżetu gminy. Zasady finansowania określają ustawy i uchwały Rady.
 
 
 
§ 11.
 
Relacje miedzy gminą a przedsiębiorstwami i innymi gminnymi osobami prawnymi określają statuty tych osób prawnych.
 
§ 12.
 
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy w tym prawnie wyodrębnionych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego statutu.
 
§ 13.
 
1.     Rada składa się z 15 radnych – ustawowy skład wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach bezpośrednich.
 
2.     Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady
 z zastrzeżeniem ust. 4.
 
3.     Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy
w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
 
4.     Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów gminy.
 
5.     Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 
6.     Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
7.     Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję’.
 
8.     Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat
w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
 
9.     Wykonywanie mandatu przez radnego rozpoczyna się po złożeniu ślubowania.
 
 
 
§ 14.
 
1.     Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w trybie przewidzianym ustawą z zastrzeżeniem treści ustępu 2.
 
2.     Jeżeli na przewodniczącego Rady zgłoszono więcej niż jednego kandydata,
a w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 
3.     Do wyboru wiceprzewodniczących ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§ 15.
 
1.     Aktywny udział w pracach Rady jest prawem i obowiązkiem radnego.
 
2.     Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania z tych spotkań organom gminy. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całej gminy.
 
3.     Radny może się zwrócić z interwencją do właściwego organu niezależnie od działań Rady czy Burmistrza.
 
4.     Rada, Przewodniczący Rady i komisje mogą zlecić Burmistrzowi podjęcie szczegółowego postępowania dla zbadania zebrania i przedstawienia Radzie szczegółowych opinii w konkretnej sprawie.
 
5.     Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:
 
1/ domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających
 z postulatów i wniosków wyborców,
2/  podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
3/  wnosić o pomoc Burmistrza w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności żądać informacji o planach i realizacji zadań gospodarczych objętych budżetem, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 
§ 16.
 
1.     Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada podejmuje uchwałę po zapoznaniu się ze stanowiskiem Przewodniczącego. Przewodniczący podejmuje czynności niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy.
2.     Przewodniczący powiadamia zakład pracy o nie wyrażeniu zgody przez Radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 
§ 17.
 
1.     Radny stwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub komisji podpisem na liście obecności.
 
2.     W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji, radny usprawiedliwia swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
 
§ 18.
 
Radnym przysługują diety w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę
w odrębnych uchwałach.
 
§ 19.
 
1.     Radni mogą tworzyć kluby oparte na zasadzie politycznej lub przedmiocie zainteresowań.
 
2.     Fakt powstania klubu radnych musi zostać zgłoszony Przewodniczącemu, który prowadzi rejestr klubów. W zgłoszeniu tym podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz władze reprezentujące klub. W przypadku zmiany składu klubu jego władze zobowiązane są do jak najszybszego poinformowania o tym Przewodniczącego.
 
3.     Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 5 radnych.
 
4.     Kluby radnych są ciałami działającymi w ramach Rady.
 
5.     Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu.
     Regulamin klubu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 
§ 20.
 
1.     Kluby radnych mają prawo do inicjatywy uchwałodawczej oraz do składania interpelacji na zasadach ustalonych w statucie.
 
2.     Do współdziałania klubów radnych z organami wewnętrznymi Rady przepisy
     § 27 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 statutu stosuje się odpowiednio.
 
3.     Stanowisko Klubu radnych może być przedstawione na sesji Rady przez jego przedstawiciela.
 
 
 
§ 21.
 
Kluby radnych mogą występować do Burmistrza o nieodpłatne udostępnienie sal lub innych pomieszczeń w Urzędzie w celu odbycia posiedzenia.
 
§ 22.
 
1.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może uczestniczyć w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
 
2.     Przewodniczący Rady zawiadamia o zwołaniu sesji przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych co najmniej na 7 dni przed terminem.
 
3.     Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy ma prawo głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady oraz prawo składania wniosków.
 
4.     Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie przysługiwała dieta.
 
 
ROZDZIAŁ  II
 
Przewodniczący Rady Miejskiej i komisje.
 
§ 23.
 
1.     Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
 
2.     W ramach organizowania pracy Rady przewodniczący w szczególności:
 
a/ ustala porządek obrad Rady,
b/ zwołuje sesje Rady,
c/ koordynuje pracę komisji,
d/ pełni dyżury w określonych terminach i godzinach.
 
3.     W ramach prowadzenia obrad Rady Przewodniczący w szczególności:
 
a/ otwiera sesje,
b/ przewodniczy obradom,
c/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje
    uchwały Rady,
d/ zamyka sesje.
 
4.     Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 
 
§ 24.
 
 
1.     Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
 
2.     Komisje przedkładają Radzie roczne plany pracy do zatwierdzenia.
 
3.     Sprawozdania z realizacji rocznych planów pracy jak również z całokształtu działalności komisje przedkładają Radzie w ciągu miesiąca następującego po zakończeniu okresu realizacji planu.
 
§ 25.
 
1.     Rada powołuje komisje stałe wymienione w załączniku nr 7 do statutu.
 
2.     Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały Rady.
 
3.     Działalność komisji wygasa z upływem kadencji Rady.
 
§ 26.
 
1.     Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
 
1/ stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
2/ kontrola Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych gminy jak również jednostek pomocniczych w zakresie kompetencji danej komisji,
3/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji,                                  a w szczególności przez Radę i Burmistrza,
4/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5/ kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji,
6/ badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji danej komisji,
7/ badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza
     i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji.
 
2.     Komisja Rewizyjnajest głównym organem kontroli działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Opiniuje wykonanie budżetu gminy
i w tym celu występuje z umotywowanym wnioskiem do Rady po uprzednim zaopiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie                w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 
3.     Komisja Rewizyjnawykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych także przez Przewodniczącego Rady.
 
§ 27.
 
1.     Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
 
2.     Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez:
 
1/ wspólne posiedzenia komisji, którym przewodniczy jeden                              z przewodniczących komisji, wybrany na wspólnym posiedzeniu,
2/ udostępnianie własnych opracowań i analiz,
3/ powoływanie wspólnej podkomisji do rozwiązywania określonych problemów, której powinien przewodniczyć przewodniczący lub zastępca przewodniczącego jednej z komisji, która brała udział w powołaniu podkomisji jeżeli wchodzi w jej skład.
    Komisje, które powołały wspólną podkomisję wybierają jej przewodniczącego.
 
3.     Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.
 
4.     Każda komisja ma prawo powołać zespół kontrolny w składzie trzech, któremu przewodniczy przewodniczący.
 
5.     Każda komisja ma prawo powołać podkomisję do rozwiązywania określonych problemów ustalając jej skład osobowy i przedmiot działania.
     Podkomisji przewodniczy przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 
§ 28.
 
1.     Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu komisji w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji.
 
2.     W zakresie swoich zadań komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne może być przeprowadzone na wniosek członka komisji przyjęty w jawnym głosowaniu. Przepisy § 36 ust. 3, § 55 ust. 1, § 56, § 57 oraz § 58 stosuje się odpowiednio.
 
3.     Przepis ust. 2 stosuje się do wspólnej komisji, podkomisji i zespołu kontrolnego.
 
4.     Prawo zwoływania posiedzenia komisji przysługuje jej przewodniczącemu
i Przewodniczącemu Rady. Posiedzenie komisji jest zwoływane także na wniosek 1/3 jej członków. Ustalone zasady zwoływania komisji, stosuje się do wspólnej komisji, podkomisji i zespołu kontrolnego.
 
5.     Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
 
6.     Przepis ust. 5 stosuje się do wspólnej komisji, podkomisji i zespołu kontrolnego. 
 
§ 29.
 
1.     Do zakresu czynności przewodniczącego komisji należy:
 
1/ reprezentowanie komisji wobec Rady i Burmistrza a także na zewnątrz,
2/ opracowywanie rocznego planu pracy i rocznego planu kontroli oraz czuwanie nad ich realizacją,
3/ przedkładanie Radzie sprawozdania z realizacji planów, o których mowa
w pkt. 2 w ciągu miesiąca następującego po zakończeniu okresu realizacji planów,
4/ przedkładanie Radzie informacji o bieżącej pracy komisji między sesjami,
5/ podział pracy między członków komisji,
6/ podpisywanie korespondencji komisji,
7/ załatwianie innych spraw określonych w niniejszym statucie lub innych uchwałach Rady, jeżeli zastrzeżono je wyłącznie dla przewodniczącego komisji.
 
2.     Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przewodniczącego wspólnej komisji, podkomisji i zespołu kontrolnego.
 
§ 30.
 
1.     Z każdego posiedzenia komisji i podkomisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 
1/ numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3/ nazwiska nieobecnych członków komisji / usprawiedliwionych
    i nieusprawiedliwionych / oraz nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie,
4/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5/ zatwierdzony porządek obrad,
6/ przebieg posiedzenia komisji, streszczenie dyskusji, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, uchwałę komisji,
7/ czas trwania posiedzenia,
8/ podpisy przewodniczącego komisji i protokolanta.
 
2.     Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi.
 
3.     Nowa numeracja rozpoczyna się od momentu powołania komisji, a kończy w momencie upływu kadencji Rady lub wcześniejszego rozwiązania komisji przed upływem kadencji.
 
4.     Protokoły komisji oraz materiały przechowywane są w biurze Rady w taki sposób, aby każdy radny i osoba upoważniona miała dostęp do nich w godzinach urzędowania Biura.
 
§ 31.
 
1.     Przez właściwą komisję Rady rozumie się komisję stałą lub doraźną, do której zakresu działania należy wyłącznie rozpatrywana sprawa.
 
2.     Jeżeli rozpatrywana sprawa należy do zakresu działania więcej niż jednej komisji, to wiodącą komisją jest ta komisja, do której w większym zakresie niż do poszczególnych pozostałych komisji ona należy.
 
§ 32.
 
Obowiązkiem radnego jest uczestniczyć w pracach Rady i komisji oraz instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany.
 
 
ROZDZIAŁ  III
 
Przygotowanie sesji Rady.
 
§ 33.
 
1.     Przewodniczący przygotowuje sesje Rady (sesje zwyczajne).
 
2.     Przewodniczący Rady zwraca się do przewodniczących komisji Rady, Burmistrza oraz przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy
z wnioskiem o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji.
 
3.     Radny może wystąpić z wnioskiem o włączenie do porządku sesji projektu uchwał zachowując tryb przewidziany w § 52 statutu.
 
4.     Przewodniczący ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym.
 
 
§ 34.
 
1.     Ramowy porządek obrad Rady na sesji powinien być następujący:
 
1/ zatwierdzenie porządku obrad,
2/ przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady,
3/ informacje i komunikaty przewodniczącego,
4/ informacja o bieżącej pracy Burmistrza między sesjami,
5/ uchwały, sprawy problemowe i sprawozdania,
6/ interpelacje i zapytania,
7/ wolne wnioski,
8/ komunikaty /biura Rady o terminach posiedzeń komisji, dacie następnej sesji Rady itp./.
 
2.     Sprawy nie objęte porządkiem obrad można zgłaszać na piśmie przed posiedzeniem. Podlegają one rozpatrzeniu po wyczerpaniu porządku dziennego, chyba, że Rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady uchwali natychmiastowe ich rozpatrzenie.
 
§ 35.
 
1.     Sesje Rady zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 
2.     O zwołaniu sesji powiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem radni otrzymują projekt porządku obrad, projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji.
 
3.     W przypadku nie cierpiącym zwłoki Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną bez zachowania wymogów określonych w ust. 2.
 
4.     Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną  w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołaniu sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 2 w zdaniu drugim.
 
 
 
ROZDZIAŁ  IV
 
O b r a d y.
 
§ 36.
 
1.     Obrady Rady są jawne.
     Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
     obwieszczeń: termin, miejsce i przedmiot obrad co najmniej na 3 dni przed 
     sesją.
2.     Publiczność oraz prasa mają prawo przebywać na sesji tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 
3.     Rada wyłącza jawność obrad w przypadku, gdy rozstrzyga sprawy objęte tajemnicą państwową.
 
4.     Po ogłoszeniu tajności obrad Przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby nie wchodzące w skład Rady z wyjątkiem Burmistrza i jego zastępcy.
 
5.     Radny nie może ujawnić treści obrad objętych tajnością bez pisemnej zgody Przewodniczącego.
 
§ 37.
 
1.     Sesja może odbywać się w ciągu jednego posiedzenia.
    
2.     W przypadku stwierdzenia braku quorum, przewodniczący przerywa sesję
i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad wpisuje się do protokołu.
 
§ 38.
 
1.     Sesję otwiera przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący formułą „otwieram sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko”. W trakcie sesji przewodniczący może przekazać przewodniczenie obradom wiceprzewodniczącemu.
 
2.     Po stwierdzeniu prawomocności obrad /quorum/ przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad.
      Z wnioskiem o dokonanie zmiany porządku obrad może wystąpić każdy radny
     oraz burmistrz.
 
3.     Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 
 
 
§ 39.
 
1.  Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku.
W uzasadnionych przypadkach przy zapytaniu czy są sprzeciwy może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad.
 
2.       Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad i burmistrz otrzymują prawo głosu poza kolejnością.
 
3.   Czas wystąpienia przewodniczącego komisji /sprawozdawcy/ i burmistrza jest nieograniczony, chyba że przewodniczący Rady postanowi inaczej.
Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu konkretnego punktu porządku obrad zgłasza ten fakt przewodniczącemu.
Jeżeli Rada nie postanowi inaczej wystąpienie radnego nie może przekroczyć
5 minut.
 
4.       Oprócz zabrania głosu, radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki. Czas repliki nie powinien przekroczyć dwóch minut.
 
5.       Zabranie głosu ”ad vocem” odbywa się poza kolejnością zgłoszeń.
Radny ma prawo do jednej wypowiedzi dwuminutowej w jednym punkcie porządku obrad.
 
6.       Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, przewodniczący udziela głosu tylko w sprawach wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania.
 
7.       Przewodniczący może udzielić głosu mieszkańcom gminy nie będącym radnymi. Przepis § 45 stosuje się odpowiednio.
 
§ 40.
 
1.       Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
 
2.       Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos.
Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.
 
3.       Postanowienia ust. 2 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady.
 
4.       Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.
 
§ 41.
 
1.       Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 
1/ numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3/ nazwiska nieobecnych radnych i Burmistrza /usprawiedliwionych
    i nieusprawiedliwionych / oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie
z Urzędu,
4/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5/ zatwierdzony porządek obrad,
6/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków,
7/ czas trwania posiedzenia,
8/ podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 
2.       Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.
 
3.       Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
 
4.       Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej.
Uwagi do protokółu radni zgłaszają na piśmie do Biura Rady najwcześniej po upływie 14 dni licząc od dnia odbycia posiedzenia, na którym sporządzono protokół, aż do najbliższego posiedzenia Rady, na którym przewodniczący
w trakcie realizacji porządku obrad zgłosił wniosek w sprawie zatwierdzenia protokółu z poprzedniej sesji.
Wszystkie uwagi zgłoszone przez radnych w wyżej wymienionym okresie powinny być uwzględnione w załącznikach do protokołu zawierających sprostowania bądź uzupełnienia jego pierwotnego tekstu.
 
§ 42.
 
 
1. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.
 
2. Uchwały podjęte przez Radę muszą być przekazane Burmistrzowi w ciągu 3 dni po posiedzeniu.
 
§ 43.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko”.
 
ROZDZIAŁ  V
 
Uprawnienia radnego na sesji Rady.
 
§ 44.
 
1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności:
 
1/ sprawdzenie quorum,
2/ zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,
3/ zakończenie dyskusji,
4/ ograniczenie liczby dyskutantów /taki wniosek nie może dotyczyć
  wypowiedzi przewodniczących komisji, sprawozdawcy i burmistrza/,
5/  tajne głosowanie lub głosowanie imienne,
6/  przeliczenie głosów,
7/  uchwalenie tajności obrad.
 
2. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.
 
§ 45.
 
1.     Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”. Wniosek powinien być przedłożony przewodniczącemu na piśmie lub zgłoszony ustnie /w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji/ i krótko uzasadniony.
 
2.     Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.
 
3.     Wnioski podlegają głosowaniu.
 
 
ROZDZIAŁ  VI
 
Interpelacje radnych.
 
§ 46.
 
1.     Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu.
Adresatem interpelacji jest Burmistrz.
 
2.     Interpelacje składa się w Biurze Rady lub na sesji w punkcie „interpelacje
i zapytania”.
Powinna ona zawierać przedstawienie  stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania skierowane do Burmistrza.
 
§ 47.
 
1.     Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie
    w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu i przewodniczącemu, który w punkcie „interpelacje
i zapytania” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach
    i otrzymanych odpowiedziach.
 
2.     Radny ma prawo do poinformowania Rady czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie.
Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi.
W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadawala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne na sesji, Rada na wniosek interpelującego może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
§ 48.
 
1.     Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania składa się na piśmie w Biurze Rady lub ustnie w punkcie „interpelacje i zapytania”.
 
2.     Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie burmistrz może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego. Tryb ten odnosi się także do interpelacji.
 
3.     Wobec niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie w ciągu 7 dni do Biura Rady.
 
4.     Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w których powinny być zawarte dokładne informacje o sposobie załatwienia i terminach.
Do obowiązków pracowników Biura Rady należy zawiadomienie radnych
o wpływających odpowiedziach na interpelacje lub zapytania.
 
 
ROZDZIAŁ  VII
 
U c h w a ł y.
 
§ 49.
 
1.     Rada na sesji podejmuje uchwały.
 
2.     W uchwałach Rada ustala sposoby rozwiązywania zagadnień lub zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.
 
§ 50.
 
1.     Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi:
 
1/ tytuł, datę, numer,
2/ podstawę prawną,
3/ ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych
   za nadzór nad jej realizacją,
4/ przepisy przejściowe i derogacyjne,
5/ uzasadnienie.
 
2.     Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący jeżeli przewodniczył obradom.
 
3.     Przewodniczący określa tryb rozpowszechniania uchwał Rady.
 
4.     Biuro Rady przekazuje uchwały Burmistrzowi w celu realizacji.
 
 
 
§ 51.
 
1.     Uchwała może być znowelizowana w tym samym trybie, w jakim była uchwalona.
 
2.     Rada może z uzasadnionych powodów podjętą uchwałę uchylić.
 
§ 52.
 
1.        Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny, klub radnych, Burmistrz, komisje Rady a także sołtys.
 
2.     Projekt uchwały, odpowiadający wymogom zawartym w § 50 powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu porządku obrad. Przewodniczący Rady ma obowiązek przekazać projekt do odpowiedniej komisji Rady a także Burmistrzowi w celu uzyskania opinii.
 
3.     Opinia, o której mowa w ust. 2 będzie odczytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.
 
4.     Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust. 2 radny lub Burmistrz może wnieść o odesłanie w celu zaopiniowania.
Wniosek taki przewodniczący poddaje pod głosowanie.
Odrzucenie przez Radę wniosku o odesłanie w celu zaopiniowania bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza zgodę Rady na rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę.
 
ROZDZIAŁ  VIII
 
Tryb  głosowania.
 
§ 53.
 
W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
 
§ 54.
 
1.     Porządek głosowania jest następujący:
 
1/ głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały, jeżeli wniosek taki został zgłoszony,
2/  głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów uchwały, przy czym
     w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
3/  głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 
2.     Przewodniczący ustala porządek głosowania projektów uchwał i poprawek do
      nich.
 
3.     Rada może postanowić poddanie projektu uchwały pod głosowanie w całości łącznie z poprawkami, jeżeli nie zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu.
 
§ 55.
 
1.     Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 
2.     Głosowanie tajne lub głosowanie imienne odbywa się w przypadkach wskazanych przez ustawy.
 
3.     Przyjęcie lub zmiana Statutu Gminy Nowe Brzesko wymaga podjęcia uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
 
§ 56.
 
1.     Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za” która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
 
2.     Bezwzględna większość głosów, gdy podstawą jej obliczenia jest liczba parzysta oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się /reguła
50% +1 głos /.
 
3.     Bezwzględna większość głosów w przypadku nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów a zarazem tej połowie najbliższą. Bezwzględną większość głosów przepisy prawa mogą odnosić także do ustawowej liczby składu organu lub jej części.
 
§ 57.
 
1.     W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.
Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciwko” i „wstrzymujące się”.
 
2.     Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem.
Lista osób głosujących „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu z sesji /z zastrzeżeniem do którego punktu porządku obrad się odnosi/.
 
3.     Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno
w porządku alfabetycznym wyczytani przez przewodniczącego Rady wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.
 
4.     W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi przez Radę zasadami i na właściwych kartkach. Ustalone zasady głosowania wpisuje się do protokołów z posiedzenia Rady i komisji skrutacyjnej.
 
§ 58.
 
1.     Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego.
 
2.     Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków.
 
 
ROZDZIAŁ  IX
 
Biuro  R a d y
 
§ 59.
 
1.     Obsługę Rady i jej organów prowadzi Biuro Rady.
 
2.     Działanie Biura Rady określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
C Z Ę Ś Ć III
 
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 
ROZDZIAŁ I
 
Zadania i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej
 
§ 60.
Komisja rewizyjna składa się z przedstawicieli każdego klubu działającego w Radzie, a także przedstawicieli radnych nie zrzeszonych w klubach.
 
 
§ 61.
Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym:
-   na polecenie Rady,
-   na wniosek Burmistrza, o ile komisja uzna je za konieczne.
§ 62.
 Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez Radę.
§ 63.
Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej przedkładany jest Burmistrzowi, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych osób prawnych oraz przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy, po zatwierdzeniu go przez Radę.
 
ROZDZIAŁ II
 
Tryb przeprowadzania kontroli
§ 64.
Członkowie komisji rewizyjnej dokonują czynności kontrolnych na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.
§ 65.
 Kontrolę przeprowadza się w sposób nie utrudniający funkcjonowania kontrolowanego.
§ 66.
 1. Kontrolujący mają prawo:
-   wstępu do pomieszczeń,
-   wglądu do dokumentów, które nie zawierają klauzuli "tajności" i nie podlegają ochronie na podstawie ustaw szczególnych,
-   wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia pisemnych wyjaśnień,
-   sporządzania odpisów i kopii dokumentów.
2. Burmistrz, zastępca Burmistrza, a także w zakresie swej właściwości sekretarz, skarbnik, kierownicy referatów, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych gminy, gminnych osób prawnych oraz przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, zobowiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
3. Odmowa dopuszczenia do czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej.
 
 
§ 67.
 Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzają protokół pokontrolny zawierający:
-   datę, miejsce i przedmiot kontroli,
-   opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynności kontrolnych,
-   wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w porównaniu z obowiązującymi przepisami prawa,
-   wnioski pokontrolne,
-   projekt zaleceń pokontrolnych,
-   wykaz dokumentów załączonych do protokołu,
-   podpisy członków kontrolujących,
-   adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
§ 68.
Po otrzymaniu protokołu z kontroli od komisji rewizyjnej, przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli i przyjęcia zaleceń pokontrolnych.
§ 69.
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego Rady.
 
 
ROZDZIAŁ  III
 
 
Ocena pracy Burmistrza przed udzieleniem absolutorium.
 
§ 70.
 
Na ocenę pracy Burmistrza składają się wyniki kontroli wykonania uchwały w sprawie budżetu gminy i innych uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza.
 
§ 71.
 
1.     Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni Burmistrz przekazuje Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
 
2.     Komisja Rewizyjna sporządza opinie w przedmiocie wykonania budżetu gminy
i występuje z wnioskiem do Rady, w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
 
3.     Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej, w terminie do 15 czerwca roku następnego po roku budżetowym wniosek, w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 
4.     Uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi wywołuje skutki prawne określone w art. 28 a  ustawy.
 
§ 72.
 
Funkcje koordynacyjne w realizacji zakresu zadań Komisji Rewizyjnej sprawuje Przewodniczący Rady.
 
 
C Z Ę Ś Ć  IV
 
Organ  wykonawczy gminy.
 
ROZDZIAŁ  I
 
 
Postanowienia ogólne.
 
 
§ 73.
 
 
1.     Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
 
2.     Zasady i tryb bezpośredniego wyboru oraz odwołania Burmistrza określa ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza     i prezydenta.
 
§ 74.
 
 
1.     Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza.
 
2.     Szczegółowe zasady powołania i odwołania Zastępcy Burmistrza określa ustawa.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Zadania  Burmistrza
 
§ 75.
 
1.     Burmistrz wykonuje zadania wynikające z funkcji organu wykonawczego gminy a w szczególności:
 
1/ reprezentuje gminę na zewnątrz,
2/ kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3/ kieruje pracą Urzędu,
4/ przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada w tym zwłaszcza przygotowuje projekt budżetu i inne uchwały,
5/ informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,
6/ wykonuje budżet gminy,
7/ ogłasza uchwałę budżetową gminy i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
8/ składa Radzie sprawozdania z działalności finansowej gminy,
9/ określa sposób wykonywania uchwał,
10/ gospodaruje mieniem komunalnym,
11/ zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12/ udziela kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
13/ wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
14/ wydaje przepisy porządkowe w przypadkach niecierpiących zwłoki na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w formie zarządzenia,
15/ przedstawia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Radzie zarządzenie,
  o którym mowa w pkt 14,
16/ zatrudnia i zwalnia pracowników samorządowych oraz ustala dla nich wynagrodzenie,
17/ wydaje Sekretarzowi Gminy i Miasta polecenia i wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia spraw gminy,
18/ zwołuje zebrania w czasie trwania kadencji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających organów wykonawczych osiedli i sołectw,
19/ występuje z umotywowanym wnioskiem do zebrania wiejskiego
 o odwołanie sołtysa, a także członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska, a w szczególności nie wpłacają w ustalonych terminach do banku obsługującego budżet gminy części lub całości zainkasowanych kwot zobowiązań pieniężnych i innych należności pieniężnych pobieranych od mieszkańców sołectwa,
20/ wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej określone odrębnymi przepisami prawa.
 
2.     Burmistrz raz na kwartał składa Radzie sprawozdanie o wykonywanych przez niego zadaniach oraz o wdrażaniu uchwał Rady.
 
3.     Projekty uchwał przedkładane Radzie przez Burmistrza powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego.
 
4.     Pozostałe zadania Burmistrza określone są odrębnymi przepisami prawa.
 
§ 76.
 
Burmistrz podpisuje korespondencję i dokumenty urzędowe gminy.
 
 
§ 77.
 
1.     Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu:
 
a/ Zastępcy Burmistrza,
b/ Sekretarzowi Gminy i Miasta.
 
2.     Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza.
 
§ 78.
 
1.     Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
 
2.     Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy /głównego księgowego budżetu/ lub osoby przez niego upoważnionej.
 
3.     Skarbnik Gminy i Miasta /główny księgowy budżetu/, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
 
4.     Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pozostających w strukturze gminy składają jednoosobowo oświadczenia woli
w imieniu gminy w zakresie udzielonego im przez Burmistrza pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.
 
§ 79.
 
1.     Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 
2.     W szczególności Burmistrz wykonuje następujące uprawnienia wobec pracowników samorządowych:
 
1/ zatrudnia pracowników samorządowych na podstawie umowy
    o pracę lub powołania w rozumieniu Kodeksu Pracy,
2/ wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych,
3/ rozpatruje odwołania od nałożonych na pracowników samorządowych kar porządkowych,
5/ może zawiesić pracownika samorządowego mianowanego w pełnieniu obowiązków pracowniczych na czas nie przekraczający 3 miesięcy jeżeli przeciw takiemu pracownikowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
 
§ 80.
 
Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.
 
§ 81.
 
1. Zastępca Burmistrza wykonuje powierzone mu przez Burmistrza zadania zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
 
2.      Zastępca Burmistrza sprawuje funkcje burmistrza w razie nieobecności Burmistrza z powodu urlopu, choroby, szkolenia lub długotrwałej nieobecności w pracy z innych przyczyn.
 
§ 82.
 
Sekretarz Gminy i Miasta w szczególności:
 
    1/ kieruje Urzędem w czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i jego
        zastępcy z powodu urlopu, choroby, szkolenia lub długotrwałej nieobecności
    w pracy z innych przyczyn,
    2/ prowadzi sprawy gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
    3/ wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
        pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych w zakresie o którym mowa w pkt. 1.
 
 
§ 83.
 
1.     Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
 
2.     Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
 
C Z Ę Ś Ć   V
 
Pracownicy samorządowi.
 
§ 84.
 
1.     Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy
z wyboru jest Burmistrz.
 
2.     Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza dokonuje w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale jej przewodniczący – w formie uchwały. Uchwała Rady nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza.
 
3.     Wynagrodzenie Burmistrza lub inne świadczenia pracownicze ustala Rada na podstawie projektu uchwały przygotowanej przez Komisję Finansowo – Budżetową.
§ 85.
 
1.     Burmistrz może zatrudniać w Urzędzie w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania.
 
§ 86.
 
1.     Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym oraz pracownicy samorządowi mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niż urzędnicze podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na 2 lata.
 
2.     Okresowa ocena kwalifikacyjna obejmuje w szczególności wywiązywanie się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ocenę sporządzoną na piśmie doręcza się pracownikowi.
 
3.     Od okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikowi służy odwołanie w ciągu 7 dni od jej doręczenia do kierownika jednostki – Burmistrza. Stanowisko Burmistrza w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej jest ostateczne.
C Z Ę Ś Ć  VI
 
Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego.
 
§ 87.
 
W referendum gminnym, mieszkańcy gminy Nowe Brzesko jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się
w zakresie zadań i kompetencji organów tej gminy lub w sprawie odwołania Rady, a także Burmistrza.
 
§ 88.
 
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym /Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm./.
 
 
C Z Ę Ś Ć  VII
 
 
Samorządowe jednostki pomocnicze gminy.
 
ROZDZIAŁ  I
 
 
Postanowienia ogólne.
 
§ 89.
 
1.     Tworzy się sołectwa, a w mieście Nowe Brzesko tworzy się samorząd miejski,  jako samorządowe jednostki pomocnicze gminy.
 
2.     Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. W mieście Nowe Brzesko organem uchwałodawczym jest zebranie miejskie.
 
3.     Organem wykonawczym jest sołtys. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. W mieście Nowe Brzesko organem wykonawczym jest przewodniczący Rady Miasta. Działalność przewodniczącego wspiera Rada Miasta.
 
4.     Rada może upoważnić organ wykonawczy sołectwa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 
 
 
 
 
§ 90.
 
1.     Zakres działania sołectwa oraz kompetencje jego organów określa statut sołectwa uwzględniając postanowienia niniejszego statutu. W mieście Nowe Brzesko zakres działania samorządu miejskiego oraz kompetencje jego organów określa statut Miasta Nowe Brzesko.
 
2.     Zebranie wiejskie i sołtys prowadzą działalność samorządową na obszarze sołectwa, współpracując z organami samorządu gminy oraz instytucjami działającymi na tym terenie.
 
§ 91.
 
1.     Jednostki pomocnicze Gminy nie posiadają osobowości prawnej, swoją działalność prowadzą w ramach osobowości prawnej gminy.
 
2.     Jednostki nie mogą występować w stosunkach cywilno prawnych jako odrębny podmiot prawny a jego organy nie mogą zawierać umów, zaciągać zobowiązań, nabywać majątku. Nie mogą być również upoważnione do zawierania
     w imieniu gminy umów i zaciągania zobowiązań.
 
§ 92.
 
1.     Jednostki pomocnicze Gminy tworzy, łączy, dokonuje ich podziału, znosi oraz ustala nazwy i granice Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 
2.     Projekt tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia oraz ustalenia nazw i granic jednostek pomocniczych gminy Rada Miejska przedstawia do publicznej konsultacji. W konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy właściwych lub projektowanych jednostek pomocniczych Gminy oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Okres konsultacji trwa trzy tygodnie od chwili ogłoszenia projektu we właściwym trybie. Po upływie tego okresu korygowany projekt zostaje niezwłocznie przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.
 
3.     Znoszenie lub podział jednostek pomocniczych gminy oraz powiększenie jego obszaru może nastąpić z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady Miejskiej lub na wniosek zawarty w uchwałach z zebrań wiejskich właściwych jednostek pomocniczych gminy. Uchwały podjęte na zebraniach wiejskich właściwych i miejskim jednostek pomocniczych gminy zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku różnic w opiniach lub negatywnych opinii zawartych w uchwałach
z zebrań wiejskich i miejskiego właściwych jednostek pomocniczych gminy Rada Miejska może zarządzić przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców właściwych lub projektowanych jednostek pomocniczych gminy.
 
4.     Konsultacje, o których mowa w ust. 1 są nadzorowane przez komisję powołaną
w tym celu przez Radę Miejską.
Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.
 
5.     Granice jednostek pomocniczych gminy ich ustrój, a także zakres działania i zasady finansowania Rady Gminy Nowe Brzesko określają odrębne statuty sołectw przyjęte uchwałą Rady Gminy Nowe Brzesko od Nr V/35/2003 do Nr V/48/2003 z dnia 25 marca 2003r.
 
 
ROZDZIAŁ  II
 
Kompetencje zebrania wiejskiego i miejskiego.
 
§ 93.
 
Zebranie wiejskie i miejskie jest uprawnione między innymi do:
 
      1/ podejmowania uchwał w sprawie przejęcia składników mienia komunalnego przekazanego uchwałą Rady Miejskiej do korzystania i zarządzania nim
          w zakresie zwykłego zarządu.
         W przypadku uchylenia się zebrania wiejskiego i miejskiego od przejęcia wskazanych składników mienia komunalnego uchwała zebrania wiejskiego i miejskiego powinna zawierać uzasadnienie,
     2/ wystąpienia w formie uchwały do Rady Miejskiej z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania nim w zakresie zwykłego zarządu,
     3/ wszczynania postępowania w sprawie zmian obszaru jednostki pomocniczej gminy lub połączenia z inną jednostką pomocniczą gminy. Uchwała w tej sprawie wszczyna postępowanie wskazane w § 92 niniejszego statutu,
    4/ opiniowania planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego jednostki pomocniczej gminy w zakresie budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, komunikacji, handlu, gastronomii, oświaty itp.,
    5/  podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie jednostki pomocniczej gminy.
         Uchwała zapada zwykła większością ważnie oddanych głosów.
         Uchwała wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę Miejską,
    6/ wspieranie inicjatyw społecznych w jednostce pomocniczej gminy.
          zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej np. komunikacji, dróg, wodociągów, handlu i usług/.
 
 
 
 
§ 94.
 
1.     Organy jednostki pomocniczej gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy mogą podjąć postępowanie w celu opracowania projektu budżetu gminy w części związanej z działalnością jednostki pomocniczej gminy.
 
2.     Ustala się, że dochody jednostki pomocniczej gminy tworzą :
 
1/ przychody własne jednostki pomocniczej gminy pochodzące z najmu, dzierżawy, imprez i innych źródeł,
2/  środki do dyspozycji jednostki pomocniczej gminy,
3/  dobrowolne wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
 
3.     W budżecie gminy mogą być wyodrębnione środki finansowe, o których mowa
     w ust. 2 do dyspozycji jednostki pomocniczej gminy .
Zebranie wiejskie i miejskie jest uprawnione do prowadzenia gospodarki finansowej jednostki pomocniczej gminy tylko w ramach budżetu gminy.
Organy jednostki pomocniczej gminy dysponują wyodrębnionymi środkami samodzielnie.
 
4.     Do końca października każdego roku, zebranie wiejskie i miejskie składa Radzie Miejskiej sprawozdanie o wykorzystaniu mienia komunalnego, którym dysponuje, kosztach i potrzebnych funduszach w następnym roku.
Nie zrealizowane przez organy jednostki pomocniczej gminy kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego.
 
§ 95.
 
W celu realizacji zadań wynikających z § 93 pkt. 6 zebranie wiejskie i miejskie może wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej o zapewnienie środków w budżecie gminy na ich realizację.
Wyodrębnienie środków do dyspozycji jednostki pomocniczej gminy może nastąpić po przedłożeniu przez sołtysa lub przewodniczącego samorządu miejskiego Burmistrzowi wniosków zebrania wiejskiego lub miejskiego, określających przyjęte zadania do realizacji oraz projektu rocznego planu finansowo – rzeczowego.
Projekt rocznego planu finansowo – rzeczowego jednostki pomocniczej gminy może uwzględniać tylko te zadania, które określa ustawa i statut gminy.
 
 
§ 96.
 
1.     Organy jednostki pomocniczej gminy zarządzają i korzystają z mienia komunalnego oraz rozporządzają dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu określonego w niniejszym statucie.
 
2.     Zakres zwykłego zarządu mieniem komunalnym obejmuje następujące czynności:
 
1/ załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą codzienną eksploatacją mienia,
2/  utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
3/ dokonywanie bieżących i koniecznych napraw,
4/ remonty bieżące i modernizacja,
5/ uprawianie gruntów, pobieranie i sprzedaż pożytków,
6/  płacenie podatków i innych danin publicznych,
7/  zachowanie mienia i osiąganie z niego normalnych korzyści.
 
3.     Ustala się zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej gminy w zakresie przysługującego im mienia komunalnego:
 
1/ decydowanie o sposobach używania obiektów i ich eksploatacji,
2/  utrzymywanie obiektów i ponoszenie kosztów ich bieżącej eksploatacji,
3/  dokonywanie bieżących i koniecznych napraw.
 
4.     Sołtys składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu sołectwa, w zakresie udzielonego w uchwale zebrania wiejskiego pełnomocnictwa do zarządzania mieniem przekazanym. W przypadku miasta Nowe Brzesko przewodniczący Rady Miejskiej składa oświadczenie woli w imieniu samorządu miejskiego. Tego typu oświadczenie wymaga kontrasygnaty Burmistrza i Skarbnika Gminy i Miasta.
 
§ 97.
 
1.     Nadzór nad działalnością organów jednostki pomocniczej gminy sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.
 
2.     Burmistrz czuwa, ażeby mienie komunalne przekazane jednostce pomocniczej gminy nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody jednostki pomocniczej gminy i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem.
 
3.     Rada nadzoruje działalność organów jednostki pomocniczej gminy za pomocą własnych komisji przy czym raz na rok dokonuje kontroli gospodarki finansowej tych jednostek.
 
4.     Burmistrz ma prawo wglądu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń
i budynków należących do jednostki pomocniczej gminy.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  III
 
Zarządzanie wyborów organów jednostki pomocniczej gminy
§ 98.
 
1.     Wybory organów jednostek pomocniczych gminy zarządza Burmistrz na miesiąc przed upływem kadencji.
 
2.     Burmistrz ustala terminarz przeprowadzenia wyborów.
Terminarz w szczególności zawiera: miejsce, dzień i godzinę zebrania wyborczego, nazwisko i imię przewodniczącego zebrania oraz liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania.
 
ROZDZIAŁ  IV
 
Ważność wyborów organów jednostki pomocniczej gminy.
 
§ 99.
 
1.     W ciągu 14 dni od dnia wyborów w jednostce pomocniczej gminy wyborca lub grupa wyborców może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się przestępstwa przeciwko wyborom albo naruszeniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./.
 
2.     Protest wnosi się na piśmie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Przewodniczący Rady może wezwać osobę lub grupę osób wnosząca protest do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 7 dni od wniesienia protestu.
 
3.     Sprawy, o których mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna rozpatruje na posiedzeniu jawnym z udziałem Przewodniczącego Rady i zainteresowanych.
 
4.     Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo Komisja Rewizyjna przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady celem zawiadomienia organów ścigania.
 
§ 100.
 
1.     Rada unieważnia wybory w jednostce pomocniczej gminy w całości lub części na podstawie uchwały i protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i innych załączonych dokumentów, jeżeli z nich wynika, że w wyborach w tych jednostkach pomocniczych gminy dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie.
 
2.     Unieważniając wybory Rada określa w uchwale, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.
 
§ 101.
 
1.     Rada zarządza wybory ponowne w ciągu 14 dni od dnia, w którym rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie uchwały stwierdzającej nieważność wyborów w jednostce pomocniczej gminy stało się prawomocne.
W przypadku gdy organ nadzoru nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego ponieważ uchwała stwierdzająca nieważność wyborów w jednostce pomocniczej gminy była zgodna z prawem – Rada zarządza wybory ponowne w ciągu 14 dni od  powzięcia tej wiadomości.
Rada ustala terminarz przeprowadzenia wyborów uwzględniając przepis § 110 ust. 2.
 
2.     Wybory ponowne obsługuje radny, Burmistrz albo inny pracownik Urzędu, który przewodniczył zebraniu wyborczemu poprzednio, chyba, że podstawą unieważnienia były zarzuty odnoszące się do przewodniczącego zebrania.
W takim przypadku należy desygnować inną osobę.
 
 
C Z Ę Ś Ć  VIII
 
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy.
 
ROZDZIAŁ   I
 
Mienie komunalne.
 
§ 102.
 
1.     Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie jednostek organizacyjnych gminy.
Organizacyjno - prawną formę prowadzenia działalności przez te jednostki określają organy gminy.
 
2.     Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy bądź inne powołane przez nie podmioty.
 
§ 103.
 
Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu
i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym
w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w obowiązujących przepisach.
 
§ 104.
 
Mieniem pozostającym w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest odrębna zgoda Burmistrza.
 
§ 105.
 
1.     Jednostki organizacyjne gminy nie posiadające osobowości prawnej są wyposażane w składniki mienia komunalnego na podstawie uchwały Rady
o ich utworzeniu.
 
2.     Nieruchomość może podlegać przekazaniu w zarząd jednostce organizacyjnej gminy na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza.
 
ROZDZIAŁ  II
 
Gospodarka  finansowa.
 
§ 106.
 
1.     Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
 
2.     Budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego dalej „rokiem budżetowym”.
 
§ 107.
 
Rada określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość niezbędnych materiałów informacyjnych.
 
§ 108.
 
1.     Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza.
 
2.     Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedstawia:
 
1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania,
2/ Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
3.     Uchwałę budżetową Rada uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego .
 
4.     Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie.
 
5.     Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 
§ 109.
 
1.     Uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
 
2.     Uchwały Rady , o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 
 
§ 110.
 
1.     Samorządowe jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową
w ramach budżetu gminy.
 
2.     Jednostki pomocnicze mają prawo przedstawić wnioski w formie projektu planu finansowo – rzeczowego określając zakres i rodzaj zadań, które chcą realizować.
Projekt ten przedkładany jest Burmistrzowi w ramach procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej.
 
3.     Burmistrz przygotowując projekt uchwały budżetowej nie jest związany wnioskami jednostek pomocniczych, jednak przy projekcie uchwały budżetowej przedstawia Radzie wszystkie projekty planów finansowo – rzeczowych jednostek pomocniczych.
 
4.     Rada w trakcie sesji budżetowej zatwierdza, koryguje lub nie uwzględnia projektów planów finansowo – rzeczowych jednostek pomocniczych.
Podejmując decyzję w tej sprawie Rada bierze pod uwagę pilność zgłoszonych potrzeb, równomierność rozmieszczenia środków i możliwości finansowe budżetu gminy.
 
5.     W razie uwzględnienia projektów planów finansowo – rzeczowych kwoty wydatków przyznanych dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia się w uchwale budżetowej gminy.
 
6.     Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiedzialność ponosi sołtys.
Działalność w tym zakresie podlega ocenie organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej.
 
C Z Ę Ś Ć  IX
 
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.
 
§ 111.
 
Z zastrzeżeniem §114 ust.1 dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, Burmistrza oraz komisje powoływane przez te organy i korzystanie z nich jest jawne.
 
 
 
§ 112.
 
Uprawnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy, o których mowa w § 111 i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
 
§ 113.
 
1.     Udostępnieniu podlegają dokumenty publiczne o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:
 
a/ organy, o których mowa w § 111,
b/ organy kontroli i nadzoru nad gminą, o ile dokumenty te są związane     
     z wykonywaniem  zadań publicznych.
 
2.     Udostępnieniu podlegają w szczególności:
 
1/ uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza,
2/ wnioski i opinie komisji Rady,
3/ interpelacje i wnioski radnych,
4/ protokóły z posiedzeń Rady,
5/ protokóły kontroli prowadzonej przez RIO, NIK i Urząd Kontroli Skarbowej,
6/ akty nadzoru.
 
§ 114.
 
1.     Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem:
 
     1/ dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy
 z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2010r. nr 182, poz.1228).  z późn.  zm./.
     2/ dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową   
 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  /Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./,
    3/ dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą statystyczną
w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  /Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm./,
    4/ dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą bankową      
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe /Dz.U.          z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm./,
    5/ dokumentów objętych ochrona zbiorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. 
z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn zm./,
    6/ dokumentów mogących naruszać dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy – Kodeks cywilny,
   7/  innych dokumentów, o ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie ich jawności.
 
2. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony 
   w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
 
§ 115.
 
Burmistrz jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
 
§ 116.
 
Udostępnienie dokumentów, publicznych obejmuje prawo do:
 
    1/ bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
    2/ wglądu do dokumentów.
 
§ 117.
 
1.     Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Burmistrza na podstawie prowadzonych przez tego pracownika przez okres kadencji Rady rejestrów:
 
1/ uchwał Rady gminy,
2/  zarządzeń Burmistrza,
3/  wniosków i opinii komisji Rady,
4/  interpelacji i wniosków radnych,
5/  protokołów kontroli.
 
2.     Prowadzenie odrębnych rejestrów nie jest wymagane, o ile w wydziale Urzędu wskazanym przez Burmistrza prowadzi się niezależnie od spisów spraw prowadzonych na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt rejestry,
o których mowa w ust. 1.
 
3.     Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniany do wglądu.
 
§ 118.
 
Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
 
     a/ powszechnej publikacji,
     b/ sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
     c/  bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek złożony ustnie lub pisemnie.
 
§ 119.
 
1.     Powszechnej publikacji dokumentów publicznych dokonuje się w :
 
1/ Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
2/ Urzędzie, mieście Nowe Brzesko i sołectwach gminy Nowe Brzesko na tablicach ogłoszeń.
 
2.     Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm./.
 
§ 120.
 
1.         Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych może nastąpić w drodze:
 
1/ wykładania dokumentów w wyznaczonych do tego pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla uprawnionych,
2/  zainstalowania urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentami
w godzinach pracy Urzędu,
3/  korzystania ze strony internetowej Gminy.
 
2.         Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
 
1/ uchwały Rady Miejskiej,
2/ zarządzenia Burmistrza,
3/         protokoły z sesji Rady Miejskiej.
 
3.         Burmistrz może ustalić rodzaj dokumentów do których wgląd odbywa się
      w obecności wyznaczonego pracownika.
 
4.         Uprawniony ma prawo do sporządzania własnych notatek i odpisów.
§ 121.
 
1.       Bezpośrednio udostępniane mogą być dokumenty jawne.
 
2.       Udostępnienia dokumentu dokonuje się na wniosek uprawnionego złożony ustnie lub pisemnie.
 
3.       Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie i w postaci zgodnej
z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwiają przekazanie dokumentu w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony.
 
4.       Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia dokumentu nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
5.       Jeżeli dokument nie może być udostępniony w postaci zgodnej z wnioskiem uprawnionego Burmistrz decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
 
6.       Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.
      W przypadku nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności
      niektórych danych należy podać podstawę prawną i zakres takiego wyłączenia
      oraz wskazać organ lub osobę która takiego wyłączenia dokonała.
 
 
C Z Ę Ś Ć  X
 
Postanowienia końcowe.
 
§ 122.
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy.
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Zalacznik Nr1doStatutuGminy - Wykaz sołectw.doc

ZalacznikNr2doStatutuGminy - Mapa gminy.doc

ZalacznikNr3doStatutuGminy- Herb.doc

ZalacznikNr4doStatutuGminy - Flaga.doc

ZalacznikNr5doStatutuGminy - Związki Miedzygminne.doc

ZalacznikNr6doStatutuGminy - Jednostki organizacyjne.doc

ZalacznikNr7doStatutuGminy - Wykaz Komisji.doc