Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (Przybędy) od km 0+000 do km 0+420 (działka nr ewid. 602/2)