Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Brzesko, ul. Tomasza

od drogi krajowej nr ewid. 79, od km 0+050 do km 0+250 (działka nr ewid. 1414)