„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pławowice


od km 0+000 do km 0+340 (działka nr ewid. 733)”