„Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych
 
. Drugi etap inwestycji, czyli: „Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie” zostanie zakończony w styczniu 2013r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych GEO z Radymna. Wartość brutto dla tej części zadania to kwota 2 971 904,46 zł. Poziom dofinansowania całej inwestycji, to 75%  kosztów kwalifikowanych, ok. 3 000 000,00 zł. W ramach I naboru wniosków Gmina Nowe Brzesko aplikowała o maksymalny poziom dofinansowania dla w/w zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko”, który wynosił 4 000 000, 00 zł. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych powstały oszczędności w wyniku, których poziom dofinansowania uległ zmniejszeniu o 1 000 000, 00 zł, jednakże pieniądze te nie zostały utracone. Sytuacja ta umożliwiła Gminie złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach II naboru, który odbył się w 2011r. i dlatego też niebawem rozpoczną się prace w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – etap II.”
 
 
Zakres zadań obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej (ul. Tomasza, fragment ul. Krakowskiej, ul. Widokowa,    ul. Nadwiślańska, części ul. Spółdzielczej i ul. Cmentarna w Nowym Brzesku),
-  rozbudowę sieci wodociągowej (ul. Widokowa z włączeniem do ul. Spółdzielczej),
Ogólna wartość projektu wynosi 2 784 029, 20 zł brutto. W chwili obecnej jesteśmy na etapie trwającej procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Prace mają potrwać do końca 2013r.