„Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego”
 
 
       W 2012 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego” zostały zakończone wszelkie roboty budowlane, dzięki którym strefa aktywności gospodarczej uzyskała niezbędną, kompletną infrastrukturę techniczną, co wpłynęło korzystnie na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów inwestycyjnych.  W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowa istniejącego i budowa nowych ciągów drogowych na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego – dł. drogi 1634,70 mb

- budowa wodociągu – dł. sieci 1055 mb

- budowa kanalizacji deszczowej – dł. sieci 1385 mb

- przebudowa linii napowietrznej SN-15kV – 640 mb

- budowa oświetlenia ulicznego – 1715 mb

- przebudowa słupowej stacji transformatorowej – dla zasilania podmiotów w strefie

Pamiętajmy jednak, iż przedsięwzięcie, to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013 (Działanie 4.3. B- Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha). Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych całkowita wartość projektu wyniosła: 6 681 481, 04 zł  z czego dofinansowanie otrzymane na powyższe zadanie, to kwota: 5 345 184, 82 zł. W chwili obecnej projekt jest na etapie końcowego rozliczenia finansowego.