Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników w gminie Nowe Brzesko
 
Jak Gmina Nowe Brzesko refunduje koszty kształcenia pracowników młodocianych ?
 
W związku ze zmianami w art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest finansowana ze środków Funduszu Pracy, które gmina otrzymuje po podpisaniu umowy z Kuratorium Oświaty w Krakowie w formie dotacji pieniężnej.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, po spełnieniu poniższych warunków:
-   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych już w momencie podpisywania umowy z młodocianym pracownikiem,
-   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po spełnieniu powyższych warunków.
                    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
-   w przypadku nauki zawodu:
a)   4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b)   7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
-   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku, kwoty dofinansowania, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.
                    Wskaźnik ten ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i pozytywnego zdania egzaminu. Do wniosku należy dołączyć kopie:
-   dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pracodawcy,
-   umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwa pracy,
-   dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika.
Pracodawcy, a jednocześnie instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Pracodawcy niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, oraz przedstawić:
-   świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
-   świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego
lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
-   świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
-   dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
            Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem oraz wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z spisem załączników można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, I piętro, pokój nr 14 u p. Joanny Woźniak.