Zmiana ustawy o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości (obowiązuje od dnia 28.08.2015r.)
Aby złożyć wniosek o wycinkę drzew lub krzewów należy zgłosić się do tut. Urzędu Gminy            i Miasta Nowe Brzesko,

 - wniosek powinien zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,
c) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4,
d) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
e) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
f) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
g) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
h) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

W przypadku wniosku składanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową lub Wspólnotę Mieszkaniową do wniosku dołącza się również:
i) oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (art. 83 ust. 4 Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag).

- W sytuacji gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.

- W przypadku braku wymaganego kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) art. 83

Termin odpowiedzi.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko  terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).
 

Opłaty skarbowe.
Brak opłat.

Inne informacje.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie między innymi:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
(na usunięcie drzew lub krzewów owocowych z terenów zielonych publicznie dostępnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia)
6) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Właściwa pielęgnacja drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu)

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej.

 

 
INFORMACJA
 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 lipca 2010 roku nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220) dotyczący wycinki drzew i krzewów.

Zmiany zostały opublikowane w ustawie z dnia 21 maja 2010 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2010 roku, Nr 119, poz. 804).

Zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekroczył 10 lat.

Zgody na wycinkę drzew nie wymaga również usuwanie drzew owocowych nie zależnie od ich wieku.

Do wniosku o wycinkę drzew należy dołączyć:

- aktualny wypis z rejestru gruntów (wydawany w Starostwie Powiatowym w Proszowicach, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11, 32-100 Proszowice),

- mapkę działki na której rosną drzewa.

 

Wycinki drzew powinno się dokonywać w okresie jesienno – zimowym (październik – nie później niż do końca kwietnia) ze względu na przypadający w porze wiosennej okres wegetacji.