Zapisy: de Siroslauicz (1388), Syroslawycze (1459), Syroslawicze (1470-1480), Syroslawycze (1490), Schiroslawycze (1529).


Bez wątpienia, podobnie jak kilka wyżej omówionych nazw, jest to nazwa odosobowa, której pochodzenie jest tym łatwiejsze do ustalenia, iż wiadomo, że w bulli gnieź-nieńskiej, (1136 r.) zarejestrowane jest imię Sirosław wraz z formą zdrobniałą Siroch. Co do owego zdrobnienia, to choć imię Sirosław nie jest obecnie używane, wskazać można analogie dla imion współcześnie używanych, wystarczy porównać: Stanisław - Stach, Zdzisław – Zdzich, i analogicznie – Sirosław – Siroch. Z kolei przejście Sirosław → Sierosław (stąd Sierosławice, zamiast średniowiecznych Sirosławic) da się wyjaśnić naturalnym rozwojem języka polskiego, podobnie jak pierwotne wyraz pierwszy wywodzi się z pierwotnego pirwszy, czy sierota od wcześniejszego sirota. A zatem Sierosławice są miejscowością, gdzie niegdyś zamieszkiwali potomkowie Sirosława / Sierosława.

Liczba mieszkańców: 224
Liczba domów: 55
Sołtys: Wasilewski Tadeusz

Rada Sołecka: Ryszard Tabor, Zygmunt Kurnik, Zbigniew Sagan, Krzysztof Ciesielski, Paweł Górak