która odbędzie się w dniu: 19 sierpnia 2022r.(piątek) o godz 9:00

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

19 sierpnia 2022r.(piątek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Składanie interpelacji przez radnych.
 7. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023
  • uchylenia uchwały Nr XXXIX/264/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do załatwiania spraw świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 10. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

 /-/mgr inż. Jan Polak