odbędzie się w dniu: 17 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 9-tej

Wspólne posiedzenie:

 

 • Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu

 • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej

 • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Komisji Rewizyjnej

 

odbędzie się w dniu:  

 

17 sierpnia 2022r. (środa) o godz. 9-tej

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej  -  25.03.2022r.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej -  23.06.2022r.
 4. Działania podjęte przez Urząd Gminy i Miasta w zakresie: bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży z gminy Nowe Brzesko.
 5. Informacja o ewentualnych nowych inwestorach w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym.
 6. Ocena finansów Gminy Nowe Brzesko.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
 9. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt  uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/264/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko do załatwiania spraw świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 14.  Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 15. Zapytania i wnioski.
 16. Zakończenie obrad.                                                                   

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Komisji:                                                         Przewodniczący  Komisji:

                                                                                                           

        Krosta Józef                                                                               Kozerski  Witold

                                                                                                                                                                                                               

Przewodnicząca Komisji:                                                             Przewodniczący  Komisji:      

                                                                               

 Fularska Elżbieta                                                                              Kura Andrzej