o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw i przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko
Na podstawie Uchwały Nr XX/152/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe Brzesko oraz Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 30 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko w dniach od 7 czerwca 2022 do 28 czerwca 2022r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu wyrażenia opinii mieszkańców poprzez wypełnienie formularza konsultacji, którego wzór stanowił załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i przyjęcia statutu Miasta Nowe Brzesko:
1) Grębocin,
2) Gruszów
3) Kuchary,
4) Majkowice,
5) Mniszów,
6) Mniszów-Kolonia,
7) Pławowice,
8) Przybysławice,
9) Sierosławice,
10) Szpitary,
11) Śmiłowice,
12) Nowe Brzesko.
 
Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zostały przeprowadzone w dniach od 7 czerwca do 28 czerwca 2022r. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do podziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.
Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionych formularzu.
 
Projekty statutów były dostępne w formie:
a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach, 
b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 
W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko                    z poszczególnych sołectw takich jak: Grębocin, Gruszów, Kuchary, Majkowice, Mniszów-Kolonia, Pławowice, Przybysławice, Sierosławice, Szpitary, Śmiłowice oraz Nowe Brzesko nie wpłynęły żadne wnioski/uwagi do uchwalenia statutu z w/w miejscowości. 
Natomiast w okresie wskazanym powyżej wpłynęła uwaga mieszkanki sołectwa Mniszów do konsultowanego Statutu Sołectwa Mniszów, dotycząca dodania w Rozdziale 1 w § 1 punktu 2 treści; ,,Obszar działania Sołectwa obejmuje obręb ewidencyjny wsi Mniszów o powierzchni 0,0700 ha. Wnioskowane jest o dodanie działki nr 295/2 o pow. 0,6900 ha.
 
Uzasadnienie: 
Nie jest możliwe włączenie wnioskowanej nieruchomości do obszaru działania sołectw, gdyż zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynika, iż działka nr 295/2 o pow. 0,6900 ha położona w miejscowości Mniszów w całości znajduje się w obszarze zieleni niskiej oraz w obszarze zieleni nieurządzonej towarzyszącej ciekom – system korytarzy ekologicznych gminy.
 
Ponadto działka nie posiada zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej z dnia 03.08.1992r. dla ww. działki. Tym samym przekazanie jej do dyspozycji wsi nie ma uzasadnienia w kontekście zadań statutowych sołectwa. Wniosek nie posiada ponadto uzasadnienia jakim celom związanym ze statutową działalności wsi miałaby być wykorzystana. Sam fakt położenie działki na terenie wsi nie jest wystarczającym argumentem dla jej przekazania.
 
Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.