BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWSKO DYREKTORA Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku.
 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWSKO
DYREKTORA
1. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku
 
I. Nazwa organu prowadzącego
    Gmina i Miasto Nowe Brzesko
    Ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
II. Nazwa i adres jednostki
1. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Nowym Brzesku ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko
III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w
rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w
publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.Dz.U.z 2021. 1449):
 
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w  danej szkole podstawowej
2)  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z
zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
 3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4) uzyskał:
      1) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
      2) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
      3) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w uczelni
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa
w art.63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), a w
przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce( Dz.U. z 2021r.
poz.478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2017r. , poz.2183 z późn. zm.), 
oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.
289);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (j.t. Dz.U. z
2021r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie , na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka
polskiego.
2.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w  szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.
3.Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10, 11.
 
IV. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021r.,poz.1428),
dokumenty wymagane od osób przystępujących do konkursu to:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
Szkoły ( jeżeli kandydat planuje przedstawić koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest złożyć oprócz wersji papierowej,
również wersję na informatycznym nośniku danych- prezentacja multimedialna musi
być zbieżna i spójna z koncepcją złożoną na piśmie) ;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem ;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko;
- data i miejsce urodzenia;
- obywatelstwo;
- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, inne dokumenty potwierdzające okres
zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu
zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię:
• dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w
ustawie z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021, poz.672) lub
• dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
• dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego języka polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j. t.
Dz. U. z 2020 r., poz. 2141 z późn.zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed
dniem 1.08.1972r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat
nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.
1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz.574) lub karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) –
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z
pełni praw publicznych ;
16) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO oraz klauzule zgody wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
IV. Określenie terminu i sposobu składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych kandydata ( imię
i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz
dopiskiem
“Konkurs na stanowisko Dyrektora – Zespołu Przedszkolno -  Szkolnego w Nowym Brzesku - w terminie do dnia 24.06. 2022 roku do godz.15.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko
telefon 12 385 20 94. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko – decyduje data wpływu do Urzędu.
2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
V. Dodatkowe informacje, w tym o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w Miejsko Gminny Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Piłsudskiego 17A, 32-120 Nowe Brzesko nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
3. O terminie przeprowadzenia postępowania kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej ( na adres podany na
kopercie oferty).