Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko do konsultacji, których przedmiotem są projekty statutów sołectw i statutu Miasta Nowe Brzesko.            

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 4 i § 10 Uchwały Nr XX/152/20 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Nowe Brzesko  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko do  konsultacji, których przedmiotem są projekty statutów sołectw i statutu Miasta Nowe Brzesko.  

Konsultacje obejmują obszar gminy i są skierowane do Mieszkańców poszczególnych sołectw. Projekty statutów poszczególnych sołectw i statutu Miasta dostępne są:                    

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
  • na stronie internetowej urzędu,
  • w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, 
  • u sołtysów w poszczególnych sołectwach  wraz z formularzem zgłaszania opinii.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 czerwca do 28 czerwca 2022 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag Mieszkańców poszczególnych sołectw, w odniesieniu do projektu statutu sołectw, na terenie którego zamieszkują.
Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć na dzienniku podawczym urzędu, przesłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.


Załączniki: