Środki finansowe jako dotacja dla Klub Senior + w miejscowości Rudno Dolne.

Logotyp godło Polski, Senior plus program

Gmina Nowe Brzesko w roku bieżącym tj. 2022 w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, § 2030 klasyfikacji budżetowej, otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 29 160 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100) na wydatki bieżące (budżet zadaniowy: działanie 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się).

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta, zwanego dalej „zadaniem” polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+” edycja 2022 r.

Klub Senior + ma siedzibę w miejscowości Rudno Dolne.
Całkowity koszt zdania wynosi 90 000,00 zł.


Informacja