WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 24.05.2022r.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nr ewid. nieruchomości

Pow. nieruchomości

Cena nieruchomości netto

1467

1,6480 ha

93 886,00 zł

Podane ceny nieruchomości zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1467 o pow. 1,6480 ha. Nieruchomość położona jest w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040211/1.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód - zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony północnej bezpośrednio z ul. Przemysłowej (działka o nr ewid. 1393/71). Droga woj. nr 775 relacji Nowe Brzesko – Bochnia przebiega w odległości ok. 500m. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele usługowe, budynek produkcyjny, oczyszczalnia ścieków, obiekt sportowy i budynki mieszkalne jednorodzinne. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa. Oddziaływanie czynników środowiskowych takich jak: hałas, spaliny, natężenie ruchu ulicznego-  znikome. Nieopodal znajduje się wał wiślany, przepływa rzeka Wisła i znajdują się tereny z dużą ilością zieleni.

Działka jest nieogrodzona. Działka uzbrojona jest w  sieć kanalizacyjną miejską, natomiast sieć elektryczna i wodna miejska przebiega w pobliżu.

Stan prawny uregulowany. Księga Wieczysta została badana przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Zgodnie z zapisem w Dziale I –O- „Oznaczenie nieruchomości”: województwo małopolskie, powiat proszowicki gmina Nowe Brzesko, miejscowość Nowe Brzesko, obręb: 0008, Nowe Brzesko, dla działki o nr ewid. 1467: R – grunty orne. Dział I- SP- „Spis praw związanych z własnością”: wolny od wpisów. Dział II – „Własność”: Gmina Nowe Brzesko. Dział III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”: wolny od wpisów. Dział IV – „Hipoteka”: wolny od wpisów.

Zgodnie z art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz 735 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wraz z jego zmianą przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013r. działka o nr ewid.  1467 o pow. 1,6480 ha położona w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki znajduje się w terenach oznaczonych symbolem – 5.ZP – tereny zieleni urządzonej oraz na fragmencie znajduje się w terenach oznaczonych symbolem – 1.KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  93 886,00 zł.

Nieruchomość opisana powyżej wolna jest od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia  25.05.2022r. do dnia 14.06.2022r.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz.65 z późn. zm.) upływa z dniem  07.07.2022r.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44,  32-120  Nowe  Brzesko, tel. 12 385-01-08, w  godzinach  pracy urzędu.