Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 31 maja 2022r.(wtorek) o godz 9:00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r.,poz. 559z póżn.zm.Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  zwołuje sesję Rady Miejskiej  Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu:

31 maja 2022r.(wtorek) o godz 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Miejskiej z dnia 29.03.2022r.
 3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2022r.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o bieżącej pracy komisji między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Składanie interpelacji przez radnych.
 8. Bieżące sprawy zgłaszane przez radnych.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.
 11. Sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXVI/241/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Brzesko przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/247/22 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2022r.
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku na organizację obchodów 200-lecia Jednostki
  • upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko
 14. Odpowiedzi w sprawie bieżących spraw i interpelacji zgłaszanych przez radnych.
 15. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.                                                                                      

  Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

    /-/mgr inż. Jan Polak