Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 09.05.2022r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz 1372  z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm)  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządza co następuje:
 
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości w brzmieniu jak w załączniku, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność gminy Nowe Brzesko tj. :
- nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 229/3 o pow. 0,1960 ha zabudowana budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym  o numerze  porządkowym 113 i budynkiem gospodarczym położona jest w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą  Nr KR1H/00012482/6
                                                                     
§ 2.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, a także zamieszcza się na stronie internetowej, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.